758213 การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ  
Public Relations for Business
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 758213 การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ  (Public Relations for Business)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อธิพล  เมธาวิกูล
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     ?????? ?????????? ?????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????????????????? ?????????????????????????????
วัตถุประสงค์     ?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ? ???????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ???? 800 ???????? ???? 9.00 – 12.00 ?. ??? 17306
    ???? 850 ???????? ???? 13.00 – 16.00 ?. ??? 17306
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     -????? ??????????. ???????????????? (Public Relations). ???????: ??????????????????????????????
    -???????? ?????????. ?????????????????????????????. ???????: ??????????????????????????????
    -????????? ???????. ????????????????? (Public Relations Media). ???????: ??????????????????????????????
    -Fraser P. Seitel. The 6th Edition Practice of Public Relations. New Jersey: Prentice Hall
    -Alison Theaker. The Public Relations Handbook. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group
    -Neil Richardson and Lucy Laville. Develop Your PR Skills. London: The Sunday Times
    
เกณฑ์การวัดผล     ????????????????????????????????????
การประเมินผลการเรียน     1. Class participation 10%
    2. Work group and case study 10%
    3. PR Plan presentation 20%
    4. Examination 60%
    
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     -????????????????????????????????????????????
    -?????????????????????????????? 36 ??????
    -???????????????????????????????????????????????????????????
    -??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top