758213 การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ  
Public Relations for Business
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 758213 การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ  (Public Relations for Business)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อธิพล  เมธาวิกูล
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     แนวคิด วิวัฒนาการ และบทบาทของการประชาสัมพันธ์ กระบวนการประชาสัมพันธ์ มติมหาชนและการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่ม ประเภทของเครื่องมือและสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ การประยุกต์ การประชาสัมพันธ์ในองค์การ และจริยธรรมของการประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์     เพื่อให้นิสิตได้มีพื้นฐานทางแนวคิดเกี่ยวกับวิชาการประชาสัมพันธ์ ทราบวัตถุประสงค์และกระบวนการประชาสัมพันธ์ และสามารถใช้เครื่องมือและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจ
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้อง 17306
    หมู่ 850 วันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง 17306
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     -วิรัช ลภิรัตนกุล. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    -รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ. การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    -อรุณรัตน์ ชินวรณ์. สื่อประชาสัมพันธ์ (Public Relations Media). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    -Fraser P. Seitel. The 6th Edition Practice of Public Relations. New Jersey: Prentice Hall
    -Alison Theaker. The Public Relations Handbook. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group
    -Neil Richardson and Lucy Laville. Develop Your PR Skills. London: The Sunday Times
    
เกณฑ์การวัดผล     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การประเมินผลการเรียน     1. Class participation 10%
    2. Work group and case study 10%
    3. PR Plan presentation 20%
    4. Examination 60%
    
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     -นิสิตที่มาสายจะไม่ได้รับการเช็คชื่อเข้าเรียน
    -นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    -นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    -นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top