132415 การจัดการองค์การเพื่อการเรียนรู้  
Management of Learning Organization
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 132415 การจัดการองค์การเพื่อการเรียนรู้ (Management of Learning Organization)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน รัชรินทร์  แสงอรุณ
วิชาพื้นฐาน 01132111 หลักการจัดการ (Principles of Management)
คำอธิบายรายวิชา     ความหมายและความสำคัญขององค์การเพื่อการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาองค์การเพื่อการเรียนรู้ กระบวนการแสวงหาความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน ลักษณะที่บ่งชี้ระดับของการเป็นองค์การเพื่อการเรียนรู้ ค่านิยมทางวัฒนธรรม คำมั่นของผู้บริหารและการให้อำนาจ การสื่อสาร การถ่ายโอนองค์ความรู้ ลักษณะเฉพาะของพนักงานและการยกระดับผลการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตสามารถอธิบายความสำคัญของการจัดองค์การเพื่อการเรียนรู้
    2. เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ของการจัดองค์การเพื่อการเรียนรู้
    3. เพื่อให้นิสิตสามารถระบุแนวคิด ทฤษฎี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้
    
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันอังคาร เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้องเรียน 17105
     หมู่ 850 วันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้องเรียน 17105
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     -เอกสารประกอบคำบรรยายจากผู้สอน
    -Senge, Peter, The Fifth Discipline: The Art & Practice of the Learning Organization, Currency-Doubleday, 1990.
    -Marquardt,M. Building the Learning Organization : Mastering the 5 Elements for Corporate Learning
    
เกณฑ์การวัดผล     การเข้าชั้นเรียน 6%
    การส่งงาน/การบ้าน 4%
    คะแนนงานกลุ่ม 25%
    การสอบกลางภาค 30%
    การสอบปลายภาค 35%
    
การประเมินผลการเรียน     การตัดเกรดจะพิจารณาจากคะแนนโดยอิงเกณฑ์ โดยมีการประเมินผลระดับคะแนนดังนี้
    คะแนน ระดับคะแนน
    81-100 A
    75-80 B+
    69-74 B
    63-68 C+
    57-62 C
    51-56 D+
    45-50 D
    0-44 F
    
การให้นิสิตเข้าพบ     ทุกวันอังคาร เวลา 13.00-16:00 น. ณ ห้อง 10102 ชั้น 1 อาคาร 10
    E – mail address ; fmsrcs@src.ku.ac.th
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1.นิสิตต้องเข้าศูนย์การเรียนรู้ (e-Learning) ของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อทราบประกาศ การบ้าน รายงานที่ได้รับมอบหมายของรายวิชา โดยถือเป็นความรับผิดชอบของนิสิตที่ต้องติดตาม
    2. นิสิตต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง มิเช่นนั้นจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบปลายภาค ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
    3. นิสิตต้องเข้าเรียนตรงต่อเวลา หากสายเกิน 15 นาทีให้เถือว่านิสิตขาดเรียนในคาบเรียน และกรณีที่ตรวจพบนิสิตที่โดดเรียนระหว่างคาบให้ถือว่านิสิตขาดเรียนในคาบเรียนนั้น
    4.นิสิตที่ขาดเรียนโดยไม่ยื่นใบลา จะถูกหักคะแนนการเข้าชั้นเรียนครั้งละ 2 คะแนน (เทียบเท่า เท่ากับ ร้อยละ 2 ของคะแนนรวม 100 คะแนน
    - กรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ต้องขาดเรียน ให้นักศึกษายื่นใบลาด้วยตนเอง ต่อ อ.รัชรินทร์ แสงอรุณ ภายในกำหนดเวลา ดังนี้
     กรณีลาป่วย : ให้ยื่นใบลาป่วยภายใน 3 วัน หลังจากขาดเรียน
     กรณีลากิจธุระ : ให้ยื่นใบลากิจล่วงหน้า 3 วัน ก่อนที่มีการทำการเรียนการสอน
    5 .นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน และไม่ได้รับการเช็คชื่อ
    6. นิสิตต้องส่งงานตามกำหนดเวลาที่อาจารย์กำหนด ในกรณีที่ส่งไม่ตรงเวลา นิสิตจะไม่ได้รับคะแนนของงานฉบับดังกล่าว
    7. นิสิตต้องไม่ส่งเสียง, ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ, หรือแสดงกิริยารบกวนใดๆ อันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดคุณภาพและประสิทธิภาพ
    8. ในกรณีอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นนี้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน และการตัดสินใจของอาจารย์ผู้สอนถือเป็นที่สิ้นสุด
    9. กรณีสอบชดใช้ จะมีการตัดคะแนนร้อยละ 30 ของการสอบครั้งนั้น
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข
1 - เอกสารประกอบการสอน_บทที่1
21 พฤศจิกายน 2554

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top