132415 การจัดการองค์การเพื่อการเรียนรู้  
Management of Learning Organization
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 132415 การจัดการองค์การเพื่อการเรียนรู้ (Management of Learning Organization)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน รัชรินทร์  แสงอรุณ
วิชาพื้นฐาน 01132111 ????????????? (Principles of Management)
คำอธิบายรายวิชา     ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????? ???????????????? ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ??????????????????????????????? ?????????? ??????????????????? ??????????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1. ???????????????????????????????????????????????????????????????
    2. ??????????????????????????? ????? ??????????????????????????????
    3. ???????????????????????????? ????? ????????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     ???? 800 ???????? ???? 09.00 - 12.00 ?. ???????? 17105
     ???? 850 ?????? ???? 13.00 – 16.00 ?. ???????? 17105
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     -?????????????????????????????
    -Senge, Peter, The Fifth Discipline: The Art & Practice of the Learning Organization, Currency-Doubleday, 1990.
    -Marquardt,M. Building the Learning Organization : Mastering the 5 Elements for Corporate Learning
    
เกณฑ์การวัดผล     ???????????????? 6%
    ???????/??????? 4%
    ???????????? 25%
    ???????????? 30%
    ????????????? 35%
    
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
    ????? ??????????
    81-100 A
    75-80 B+
    69-74 B
    63-68 C+
    57-62 C
    51-56 D+
    45-50 D
    0-44 F
    
การให้นิสิตเข้าพบ     ??????????? ???? 13.00-16:00 ?. ? ??? 10102 ???? 1 ????? 10
    E – mail address ; fmsrcs@src.ku.ac.th
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1.???????????????????????????? (e-Learning) ??????????????????? ??????????????? ??????? ?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
    2. ???????????????????????????? 36 ?????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????
    3. ?????????????????????????? ?????????? 15 ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    4.?????????????????????????????? ?????????????????????????????????? 2 ????? (????????? ??????? ?????? 2 ?????????? 100 ?????
    - ????????????????????????????????? ??????????????????????????? ??? ?.????????? ?????? ?????????????? ?????
     ?????????? : ???????????????????? 3 ??? ??????????????
     ????????????? : ????????????????????? 3 ??? ????????????????????????????
    5 .??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
    6. ??????????????????????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????????
    7. ?????????????????, ???????????????????, ????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
    8. ?????????? ? ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
    9. ???????????? ????????????????????? 30 ????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข
1 - เอกสารประกอบการสอน_บทที่1
21 พฤศจิกายน 2554

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top