390221 มัคคุเทศก์  
Tour Guiding
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 390221 มัคคุเทศก์ (Tour Guiding)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พิมพรรณ  สุจารินพงค์
วิชาพื้นฐาน 390221 งานมัคคุเทศก์ ( Tour Gu
คำอธิบายรายวิชา     ศึกษาบทบาท หน้าที่ ความรับผิดช
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตได้รู้ความหมาย
วัน/เวลา/สถานที่     วันอังคาร เวลา 09.00-12.00 ห้อง
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ตำราหรือเอกสารหลัก
     sr
เกณฑ์การวัดผล     10.1 การศึกษาค้นคว้ารายงาน
การประเมินผลการเรียน     การประเมินผลพิจารณาจากคะแนนโดย
การให้นิสิตเข้าพบ     จันทร์ 09.00-12.00 อังคาร 13
ข้อกำหนดในการเรียน     นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข
1 - แนะนำรายวิชา ประวัติความสำคัญข
30 ตุลาคม 2550
2 - ประเภทและหน้าที่รับผิดชอบscri
6 พฤศจิกายน 2550
3 - การเตรียมตัวก่อนการนำเที่ยวsc
13 พฤศจิกายน 2550
4 - การปฎิบัติตัวระหว่างนำเที่ยวs
20 พฤศจิกายน 2550
5 - การสร้างมนุษยสัมพันธ์ s
27 พฤศจิกายน 2550
6 - ศิลปการพูดของงานมัคคุเทศก์
4 ธันวาคม 2550
7 - ศิลปการพูดของงานมัคคุเทศก์
11 ธันวาคม 2550
8 - เทคนิคการนำเที่ยว h
18 ธันวาคม 2550
9 - แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสต์
8 มกราคม 2551
10 - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศ
15 มกราคม 2551
11 - ระเบียบพิธีการเข้าออกนอกราชอาณาจักร
22 มกราคม 2551
13 - การจัดนันทนาการ
5 กุมภาพันธ์ 2551
14 - การปฐมพยาบาล :
12 กุมภาพันธ์ 2551
15 - กรณีศึกษาการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
19 กุมภาพันธ์ 2551

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top