390221 มัคคุเทศก์  
Tour Guiding
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 390221 มัคคุเทศก์ (Tour Guiding)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พิมพรรณ  สุจารินพงค์
วิชาพื้นฐาน 390221 ???????????? ( Tour Gu
คำอธิบายรายวิชา     ?????????? ??????? ???????????
วัตถุประสงค์     1. ???????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ???????? ???? 09.00-12.00 ???
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ??????????????????
     sr
เกณฑ์การวัดผล     10.1 ????????????????????
การประเมินผลการเรียน     ??????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ?????? 09.00-12.00 ????? 13
ข้อกำหนดในการเรียน     ??????????????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข
1 - แนะนำรายวิชา ประวัติความสำคัญข
30 ตุลาคม 2550
2 - ประเภทและหน้าที่รับผิดชอบscri
6 พฤศจิกายน 2550
3 - การเตรียมตัวก่อนการนำเที่ยวsc
13 พฤศจิกายน 2550
4 - การปฎิบัติตัวระหว่างนำเที่ยวs
20 พฤศจิกายน 2550
5 - การสร้างมนุษยสัมพันธ์ s
27 พฤศจิกายน 2550
6 - ศิลปการพูดของงานมัคคุเทศก์
4 ธันวาคม 2550
7 - ศิลปการพูดของงานมัคคุเทศก์
11 ธันวาคม 2550
8 - เทคนิคการนำเที่ยว h
18 ธันวาคม 2550
9 - แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสต์
8 มกราคม 2551
10 - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศ
15 มกราคม 2551
11 - ระเบียบพิธีการเข้าออกนอกราชอาณาจักร
22 มกราคม 2551
13 - การจัดนันทนาการ
5 กุมภาพันธ์ 2551
14 - การปฐมพยาบาล :
12 กุมภาพันธ์ 2551
15 - กรณีศึกษาการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
19 กุมภาพันธ์ 2551

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top