133318 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  
Supply Chain Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 133318 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พงศ์ภัค  บานชื่น
วิชาพื้นฐาน -
คำอธิบายรายวิชา     แนวคิดและพื้นฐานของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ระเบียบวิธีการออกแบบและการจัดการเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน กลยุทธ์การกระจายสินค้า การรวมกลุ่มทางกลยุทธ์ การจัดการวัสดุคงคลัง ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจถึงหลักการ ประโยชน์และความจำเป็นของแต่ละกระบวนการที่เกี่ยวข้องภายในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้การดำเนินงานภายในห่วงโซ่อุปทานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
    2. เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงองค์ประกอบพื้นฐานในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
    3. เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงหลักการดำเนินงาน การออกแบบกลยุทธ์ และการบริหารการจัดการในแต่ละห่วงโซ่อุปทาน
    4. เพื่อแสดงให้นิสิตมีความรู้และเข้าใจถึงปัจจัยที่ทำให้ห่วงโซ่อุปทานมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน
    
วัน/เวลา/สถานที่     วันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 17302 หมู่ 800
    วันเสาร์ เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 17302 หมู่ 850
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. Basu, R. and Wright J.N., 2008, Total Supply Chain Management, USA: Butterworth-Heinemann.
    2. Wisner, J.D., Tan, K., and Leong, G.K., 20012, Supply Chain Management A Balanced Approach, 3rd, USA: South-Western.
    3. สาธิต พะเนียงทอง, 2548, Supply Chain Strategy การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์, กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
    
เกณฑ์การวัดผล     1. การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร้อยละ 5
    2. รายงานกลุ่ม ร้อยละ 20
    3. สอบกลางภาค ร้อยละ 25
    4. นำเสนอรายงาน ร้อยละ 10
    5. สอบปลายภาค ร้อยละ 40
    
การประเมินผลการเรียน     การให้เกรดพิจารณาจากเกณฑ์ดังต่อไปนี้
    80-100% A
    70-79% B
    60-69% C
    50-59% D
    0-49% F
    หมายเหตุ: การตัดคะแนนพิจารณาจากคะแนนกลุ่มและเกณฑ์
    
การให้นิสิตเข้าพบ     ทุกวันจันทร์ 9.00-12.00 น. ห้องพักอาจารย์ (10440)
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตขาดเรียนได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    4. นิสิตสามารถติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนได้ทาง Email : pongpak.student@gmail.com
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top