762421 การจัดการการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ  
International Air Transport Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 762421 การจัดการการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน บุษยรักษ์  ไทยวิรัช
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     ความเป็นมา บทบาท ความสำคัญและแนวโน้มของการขนส่งทางอากาศ โครงสร้างของอุตสาหกรรม
    การบิน ประเภทของธุรกิจและการให้บริการ การตลาดของอุตสาหกรรมการบิน การจัดการธุรกิจการบิน
    โครงสร้างต้นทุนสายการบินการแข่งขันและร่วมมือในอุตสาหกรรมการบิน ผู้ประกอบการการขนส่งทางอากาศ องค์การการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ อนุสัญญาการบินพลเรือนระหว่างประเทศ กระบวนการส่งสินค้าทางอากาศ การคิดค่าโดยสารและค่าระวางสินค้า
    
วัตถุประสงค์     1)เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงบทบาท และความสำคัญของการขนส่งทางอากาศ สามารถเห็นข้อได้เปรียบ-
    เสียเปรียบของการส่งขนส่งทางอากาศเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งประเภทอื่นและเลือกใช้อย่างถูกต้อง
    
    2)เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงความเป็นมาของธุรกิจการขนส่งทางอากาศ และธุรกิจการบิน อีกทั้งทราบองค์ประกอบสำคัญของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ และธุรกิจการบิน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์แนวโน้ม กลยุทธ์ อุปสงค์และอุปทานของอุตสาหกรรมนี้ได้
    
    3)เพื่อให้นิสิตได้เห็นตัวอย่างเอกสารจริง ที่ใช้ในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการทางอุตสาหกรรมการ
    บิน ทั้งการให้บริการผู้โดยสาร และการให้บริการขนส่งสินค้า และสามารถเข้าใจเนื้อหาของเอกสารอย่างถูกต้อง สามารถคิดคำนวณราคาต่างๆบนเอกสารนั้นๆ เช่นการคิดค่าระวางสินค้า หรืออัตราค่าโดยสารได้อย่างถูกต้องด้วยตนเองเพื่อนำไปปฏิบัติได้จริงและเหมาะสมกับผู้จะที่เข้าสู่วิชาชีพที่เกี่ยวข้องการอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศในอนาคต
    
    4)ได้ทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจสายการบินในประเทศและต่างประเทศ ได้เห็นกิจกรรมบางส่วนของ
    ผู้ที่อยู่ในธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่ามีหน้าที่และบทบาทอย่างไร มีความสำคัญในกิจกรรมใดบ้าง และหน้าที่ปฏิบัติจริงในแต่ละวันคืออะไร โดยรับรู้จากการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้สอน หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบิน เพื่อให้นิสิตได้เห็นภาพการทำงานจริง และสามารถนำไปใช้ในอนาคตได้
    
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่เรียน 800 (เสาร์) 9.00-12.00 น. ห้อง 6102
    หมู่เรียน 850 (เสาร์) 13.00-16.00 น. ห้อง 6102
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     - การประเมินความรู้ทางวิชาการ เช่นการสอบย่อย การสอบกลางภาค หรือปลายภาค (ข้อสอบอัตนัย) ร้อยละ 50
    - การเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ และร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ร้อยละ 10
    - การศึกษาค้นคว้า รายงานกลุ่มและเดี่ยว หรือกรณีศึกษา ร้อยละ 40
    
การประเมินผลการเรียน      ตัดเกรดโดยอิงกลุ่ม และอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     สอบถามทาง webboard หรือ E-mail
ข้อกำหนดในการเรียน     1) นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2) นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3) นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    4) นิสิตต้องไม่ส่งงานที่ได้รับมอบหมายล่าช้า และไม่ทำกาโจรกรรมผลงานทางวิชาการ ซึงจะส่งผลให้คะแนนเป็นศูนย์โดยไม่มีข้อโต้แย้ง
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top