391341 การวางแผนและพัฒนาการตลาดโรงแรม  
Hotel Marketing Planining and
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 391341 การวางแผนและพัฒนาการตลาดโรงแรม (Hotel Marketing Planining and)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน จิตต์โสภิณ  มีระเกตุ
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     
วัตถุประสงค์     
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     1. สอบกลางภาค ร้อยละ 30
    2. สอบปลายภาค ร้อยละ 30
    3. สอบย่อย ร้อยละ 10
    4. ถกแถลง ร้อยละ 15
    5. รายงานกลุ่มและการนำเสนอ ร้อยละ 15
การประเมินผลการเรียน     
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     รายชื่อสถานประกอบการวิชา 763313 / 391341
    ( ตามที่ประกาศไว้ในwebsite)
    ให้นิสิตเลือกธุรกิจใด ธุรกิจหนึ่งดังต่อไปนี้
    การเลือกไม่จำเป็นต้องจับฉลาก ในห้องอาจจะทำธุรกิจเดียวกันทั้งหมดก็ได้
    ข้อมูลส่วนที่ 1 หากไม่มีใน website มากพอ
    เช่นบริษัท คอนโซเวล แทรเวล เทรด จํากัด สามารถโทรสอบถาม
    
    ธุรกิจหลัก ที่นิสิตสามารถเลือกได้ในการทำรายงานประกอบด้วย
     1.ธุรกิจที่พักแรม
    •โรงแรมดรากอนบีช จอมเทียน
    •โรงแรมจัสมินา พูล วิลล่า แอท จอมเทียน พัทยา
    2.ธุรกิจสปา
    •ศิลาวดี พัทยา
    3.ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
    •The Glass House พัทยา
    4.ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเพื่อการท่องเที่ยว
    •All Season Travel
    •บริษัท คอนโซเวล แทรเวล เทรด จํากัด
     ( ติดต่อ คุณเมธี เวลา 16.00 น. 0863921731)
    5.ธุรกิจการจัดประชุม
    •PEACH พัทยา

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top