757361 การภาษีอากรธุรกิจ  
Business Taxation
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 757361 การภาษีอากรธุรกิจ (Business Taxation)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พรทิวา  วิจิตรโกเมน
วิชาพื้นฐาน ไม่มี
คำอธิบายรายวิชา     ความหมาย ประเภท และหลักการของการภาษีธุรกิจ ประเภทและความรับผิดชอบทางภาษี ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี การคำนวณภาษี การจดทะเบียน และการจัดทำรายงานเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากร ประเภทต่างๆ กรณีศึกษาและปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์     (1) เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงความหมายและความสำคัญของภาษีอากรต่อการประกอบธุรกิจและการพัฒนาประเทศ
    (2) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจภาษีแต่ละประเภท ความแตกต่างของภาษีแต่ละประเภท หลักเกณฑ์ ตลอดจนวิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตามประมวลรัษฎากรได้อย่างถูกต้อง
    (3) เพื่อให้นิสิตสามารถคำนวณภาษีของหน่วยธุรกิจ และอธิบายขั้นตอนการเสียภาษี การจัดทำรายงานเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากร
    (4) เพื่อปลูกฝังให้นิสิตมีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบในการเสียภาษี
    
    
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top