130171 การบัญชีการเงิน  
Financial Accounting
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 130171 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พีรญา  พงษ์ปรสุวรรณ์
วิชาพื้นฐาน ไม่มี
คำอธิบายรายวิชา     ความหมาย แนวคิด และความสำคัญของการบัญชี หลักและวิธีการบันทึกบัญชี หลักการบัญชีคู่ การปรับปรุงและปิดบัญชี หลักการวัดผลกำไร การจัดทำงบการเงินและรายงาน และความรู้เกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้นิสิตเข้าใจ และสามารถอธิบายได้ถึงหลักการบัญชีทั่วไป หลักการบัญชีต้นทุนและสามารถนำ ข้อมูล ทางการบัญชีไปใช้ประโยชน์ได้
    2) เพื่อให้นิสิตสามารถบันทึกบัญชีขั้นต้นเกี่ยวกับ เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน หนี้สิน และส่วนของผู้เป็นเจ้าของ
    3) เพื่อให้นิสิตสามารถจัดทำรายงานทางการเงินได้
    4) เพื่อให้นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการศึกษา และมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับบทเรียนและเรื่องทั่ว ๆ ไป
    
วัน/เวลา/สถานที่     วันจันทร์ เวลา 16.30 – 19.30 น. หมู่เรียน 851 ห้อง 17305
    วันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น. หมู่เรียน 801 ห้อง 17303
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ตำราหลัก : นิตยา งามแดน, การบัญชีการเงิน, พิมพ์ครั้งที่ 3, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, 2552.
    
    เอกสารอ่านประกอบ
    1) บัญชีการเงิน, พยอม สิงเสน่ห์
    2) หลักการบัญชีเบื้องต้น (ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์), ผศ.พรศิริ และคณะ
    3) การบัญชีเบื้องต้น, รศ.ธารี หิรัญรัศมี และคณะ
    4) มาตรฐานการบัญชี, สภาวิชาชีพบัญชี
    
เกณฑ์การวัดผล     10.1 การศึกษาค้นคว้า/แบบฝึกหัด ร้อยละ 5
    10.2 การสอบ ร้อยละ 90
    - การสอบย่อย จำนวน 2 ครั้ง ร้อยละ 10
    - การสอบกลางภาค ร้อยละ 40
    - การสอบปลายภาค ร้อยละ 40
    10.3 ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 5
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     วันอังคาร เวลา 13.00 -16.00 น. ห้อง 10450
    วันพุธ เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้อง 10450
    E-mail Address : fmssnp@src.ku.ac.th, sump23@gmail.com
ข้อกำหนดในการเรียน     1) นิสิตต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนของตน คือ เวลาเรียนต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด (เข้าเรียนอย่างน้อย 12 ครั้ง) และห้ามเข้าห้องช้าเกินกว่า 15 นาที
    2) นิสิตต้องแต่งกายถูกระเบียบเรียบร้อย เมื่อเข้าชั้นเรียนหรือเข้ามาขอคำปรึกษาจากอาจารย์
    3) นิสิตต้องไม่ส่งเสียงหรือกระทำสิ่งใดอันเป็นการรบกวนขณะทำการเรียนการสอน
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top