132211 พฤติกรรมองค์การ  
Organization Behavior
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 132211 พฤติกรรมองค์การ (Organization Behavior)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พรพรหม  พรหมเพศ
วิชาพื้นฐาน 132111 หลักการจัดการ
คำอธิบายรายวิชา     ความหมายและลักษณะของพฤติกรรมองค์การ การศึกษาถึงพฤติกรรมของบุคคล การทำงานของบุคคล พฤติกรรมกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับกลุ่ม และระบบองค์การ ปัญหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมภายในองค์การและความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมขององค์การ
วัตถุประสงค์     1.เพื่อให้นิสิตสามารถอธิบายความหมายและลักษณะของพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อพฤติกรรมองค์การ
    2.เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ไปประยุกต์เพื่อวิเคราะห์องค์การ ในเรื่องพฤติกรรมของบุคคล กลุ่ม และเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาขององค์การได้
    3.เพื่อให้นิสิตมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ระหว่างเรียน และสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้
    4.เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมองค์การ
    5.เพื่อให้นิสิตมีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพการบริหารธุรกิจ มีความตรงต่อเวลา ตลอดจนความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
    
วัน/เวลา/สถานที่      วันพุธ หมู่ 800 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง 1412
     หมู่ 850 เวลา 16.30 – 19.30 น. ห้อง 1412
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1.Steven L. Mcshane and Mary Ann Von Gilnow. 2005. Organizational Behavior . 3th Edition. New York: McGraw-Hill.
    2.Robert Kreitner and Angero Kinicki . 2001. Organizational Behavior. 5th Edition. New York: McGraw-Hill.
    3.Stephen P.Robbins. 2000. Organizational Behavior. 9th Edition . Singapore: Prentice-Hall Press.
    4.เอกสารประกอบการเรียนการสอนของผู้สอน
    และตำราอื่นๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ
    
เกณฑ์การวัดผล     1. การสอบ
    1.1 สอบกลางภาค ร้อยละ 30
    1.2 สอบปลายภาค ร้อยละ 30
    2. รายงานการศึกษาค้นคว้า ร้อยละ 30
    3. การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน ร้อยละ 10
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     วัน-เวลา วันพฤหัส 09.30 – 11.00 น. สถานที่ ห้องพักอาจารย์ (ห้อง 10439) หรื e-mail fmsppp@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1.นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
    2.นิสิตไม่ควรเข้าห้องเรียนสายเกินกว่า 15 นาที
    3.นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    4.นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top