132211 พฤติกรรมองค์การ  
Organization Behavior
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 132211 พฤติกรรมองค์การ (Organization Behavior)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พรพรหม  พรหมเพศ
วิชาพื้นฐาน 132111 ?????????????
คำอธิบายรายวิชา     ????????????????????????????????? ???????????????????????? ?????????????? ????????????? ??????????????????????????????? ????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1.????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????????????
    2.????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ????? ?????????????????????????????????
    3.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
    4.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    5.???????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่      ?????? ???? 800 ???? 13.00 – 16.00 ?. ??? 1412
     ???? 850 ???? 16.30 – 19.30 ?. ??? 1412
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1.Steven L. Mcshane and Mary Ann Von Gilnow. 2005. Organizational Behavior . 3th Edition. New York: McGraw-Hill.
    2.Robert Kreitner and Angero Kinicki . 2001. Organizational Behavior. 5th Edition. New York: McGraw-Hill.
    3.Stephen P.Robbins. 2000. Organizational Behavior. 9th Edition . Singapore: Prentice-Hall Press.
    4.??????????????????????????????????
    ???????????? ??????????????????????????
    
เกณฑ์การวัดผล     1. ??????
    1.1 ????????? ?????? 30
    1.2 ?????????? ?????? 30
    2. ???????????????????? ?????? 30
    3. ????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? 10
    
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ???-???? ???????? 09.30 – 11.00 ?. ?????? ????????????? (??? 10439) ??? e-mail fmsppp@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1.?????????????????????????????? ?????? 80 ?????????????????
    2.?????????????????????????????????? 15 ????
    3.???????????????????????????????????????????????????????????
    4.??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top