758111 หลัการตลาด  
Principle of Marketing
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 758111 หลัการตลาด (Principle of Marketing)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ภูวาเดช  โหราเรือง
วิชาพื้นฐาน วิชาปรับพื้นสำหรับนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม
คำอธิบายรายวิชา     แนวคิดทางการตลาด การสร้างความแตกต่างทางการแข่งขัน กระบวนการส่งมอบคุณค่าไปยังลูกค้า กระบวนการบริหารทางการตลาด การประเมินโอกาสทางการตลาด: การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด และอุตสาหกรรมด้วย Five forces Model การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าองค์กร การวิเคราะห์คู่แข่งขัน และ การวิเคราะห์SWOT การกำหนดกลยุทธการตลาดในด้านต่างๆได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า BCG Matrixราคา การจัดจำหน่ายและการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ตลอดจนการตลาดสัมพันธภาพเพื่อลูกค้าองค์การ
วัตถุประสงค์     1. เพื่อฝึกทักษะทางด้านการคิด วิเคราะห์ ของนิสิตในมิติด้านการตลาดและธุรกิจ ท่ามกลางสถานการณ์ที่เป็นพลวัต
    2. เพื่อกระตุ้นและฝึกนิสิตให้มีกระบวนการคิดและตัดสินใจเชิงยุทธ์โดยอาศัยทรัพยากรข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และประเมินมาบูรณาการ
    3. เพื่อให้นิสิตสามารถรังสรรค์กลยุทธ์การตลาดที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดเป้าหมายและนำมาซึ่งความได้เปรียบในเชิงแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับองค์การ
วัน/เวลา/สถานที่     คณะวิทยาการจัดการ
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. Business Marketing, 4th edition, F.Robert Dwyer and John F. Tanner, Jrr, McGraw-Hill, 2009.
    
    2. Marketing Management, 12nd edition, Philip Kotler and Kevin Lane Keller, Pearson Education International, 2006.
    
    3. เอกสารภาพนิ่งประกอบการบรรยาย
เกณฑ์การวัดผล     1. ชิ้นงานกลุ่ม (กลุ่มละ 3 คน) ร้อยละ 20
    2. สอบย่อย ร้อยละ 30
    3. สอบปลายภาค ร้อยละ 20
    4. การบ้าน รายงาน ร้อยละ 10
    5. การมีส่วนร่วมในการเรียน ร้อยละ 20
    
การประเมินผลการเรียน     คะแนนเต็ม 100คะแนน ตัดเกณฑ์ที่ 60 คะแนน กล่าวคือ นิสิตต้องได้คะแนนตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไปจึงจะ "ผ่าน"
การให้นิสิตเข้าพบ     ภายหลังจบการบรรยาย การเรียนการสอนในคาบนั้น
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตต้องแต่งกายสุภาพ สะท้อนบุคลิกภาพของนักบริหาร
    2. ห้ามนิสิตใช้คอมพิวเตอร์เพื่อกิจกรรมอื่นใดที่ไม่ใช่เพื่อการเรียนในรายวิชา
    3. นิสิตต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด
    4. การบ้าน และ รายงานทุกฉบับนิสิตสามารถจัดพิมพ์ด้วยกระดาษ Re-use ได้
    5. การนำเสนอชิ้นงานต้องแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top