758111 หลัการตลาด  
Principle of Marketing
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 758111 หลัการตลาด (Principle of Marketing)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ภูวาเดช  โหราเรือง
วิชาพื้นฐาน ??????????????????????????????????????????????????????????????????
คำอธิบายรายวิชา     ??????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????: ????????????????????????????? ????????????????? Five forces Model ???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ??? ????????????SWOT ????????????????????????????????????? ????????? ????????? BCG Matrix???? ?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1. ????????????????????????? ????????? ????????????????????????????????? ???????????????????????????
    2. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    3. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ?????????????????
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. Business Marketing, 4th edition, F.Robert Dwyer and John F. Tanner, Jrr, McGraw-Hill, 2009.
    
    2. Marketing Management, 12nd edition, Philip Kotler and Kevin Lane Keller, Pearson Education International, 2006.
    
    3. ???????????????????????????
เกณฑ์การวัดผล     1. ??????????? (??????? 3 ??) ?????? 20
    2. ??????? ?????? 30
    3. ?????????? ?????? 20
    4. ??????? ????? ?????? 10
    5. ??????????????????????? ?????? 20
    
การประเมินผลการเรียน     ????????? 100????? ??????????? 60 ????? ???????? ?????????????????????? 60 ??????????????? "????"
การให้นิสิตเข้าพบ     ????????????????? ???????????????????????
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ??????????????????? ??????????????????????????
    2. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    3. ?????????????????????????????????? 80 ????????????
    4. ??????? ??? ???????????????????????????????????????? Re-use ???
    5. ?????????????????????????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top