757442 การจัดการเชิงกลยุทธ์  
Strategic Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 757442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พรพรหม  พรหมเพศ
วิชาพื้นฐาน 757112 Organization and Management
คำอธิบายรายวิชา     การวิเคราะห์การแข่งขันทางธุรกิจ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในระดับบริษัท หน่วยธุรกิจ และระดับปฏิบัติการ การนำไปปฏิบัติ การประเมินผลและแนวคิดการควบคุมเชิงกลยุทธ์ โดยใช้กรณีศึกษา
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้นิสิตเข้าใจหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์ และสามารถมองแนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจต่างๆ
    2) เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากสาขาที่เรียนมาประยุกต์ใช้มากขึ้น และเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพของตนเอง
    3) เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบในการทำงาน ด้านการทำงานเป็นกลุ่ม การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ การบริหารเวลา และการทำรายงาน
    4) เพื่อให้นิสิตมีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพการบริหารธุรกิจ มีความตรงต่อเวลา ตลอดจนความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
    
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันพฤหัสฯเวลา 13-16 น.ห้อง 1404
    หมู่ 850 วันอังคาร เวลา 13-16 น. ห้อง 1404
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ตำราหรือเอกสารหลัก
    1) Pearce & Robinson. 2006. Strategic Management. 10th edition. McGraw-Hill.
    
    ตำราหรือเอกสารประกอบ
    1) สมยศ นาวีการ รศ. 2541. การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ. ผู้จัดการ.กรุงเทพฯ.
    และตำราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ และนโยบายธุรกิจ
    
เกณฑ์การวัดผล     1. การศึกษาค้นคว้า/รายงานหน้าชั้น ร้อยละ 40
    2. การสอบ
     การสอบปลายภาค ร้อยละ 30
    3. ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอและการบ้าน ร้อยละ 30
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     วันจันทร์ เวลา 13.30-15.30 น. /วันอังคาร 9.30-11 น. ห้อง10439
ข้อกำหนดในการเรียน     1.นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2.นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3.นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top