757111 ธุรกิจเบื้องต้น  
Introduction to Business
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 757111 ธุรกิจเบื้องต้น (Introduction to Business)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พรพรหม  พรหมเพศ
วิชาพื้นฐาน ไม่มี
คำอธิบายรายวิชา     รูปแบบขององค์การธุรกิจ ความสำคัญ บทบาทและผลกระทบที่มีต่อสังคม วัตถุประสงค์ของธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่และกิจกรรมทางธุรกิจ บทบาทของแต่ละหน้าที่และจริยศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ
วัตถุประสงค์     1.เพื่อให้นิสิตสามารถอธิบายภาพรวมของลักษณะองค์การธุรกิจ รวมถึงบทบาทหน้าที่ต่างๆ อันเป็นองค์ประกอบสำคัญของการประกอบธุรกิจ
    2.เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ในเชิงองค์รวมเกี่ยวกับธุรกิจไปเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิเคราะห์ในรายละเอียดของแต่ละหน้าที่ของธุรกิจ ในระดับต่อไป
    3.เพื่อให้นิสิตมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ระหว่างเรียน
    4.เพื่อให้นิสิตมีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพการบริหารธุรกิจ มีความตรงต่อเวลา ตลอดจนความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
    
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันพุธ เวลา 13-16 น.ห้อง 17402
    หมู่ 851 วันพุธ เวลา 16.30-19.30 น.ห้อง 17402
    หมู่ 801 วันพฤหัสฯ เวลา 9-12 น.ห้อง 17402
    หมู่ 850 วันพฤหัสฯ เวลา 16.30-19.30 น.ห้อง 17402
    
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ตำราหรือเอกสารหลัก
    1. พรพรหม พรหมเพศ. ธุรกิจเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์ท้อป พับบลิชชิ่ง. 2551.
    2. O.C. Ferrell & Geoffrey Hirt .Business : A Changing World. 4th Edition (2003) .
     Irwin McGraw –Hill Press
    
    ตำราหรือเอกสารประกอบ
     ธงชัย จันทร์วิรัช. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท .กรุงเทพ: สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด. 2543.
     และตำราที่เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
    
เกณฑ์การวัดผล     1.การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ร้อยละ 5
    2.สอบกลางภาค ร้อยละ 45
    3.สอบปลายภาค ร้อยละ 50
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     วันพุธ เวลา 9-12 น
    วันพฤหัส เวลา 13-160น. ห้อง10439 หรือทาง FB : pprompes@gmail.com
ข้อกำหนดในการเรียน     1.นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง(ร้อยละ80 ของ 45 ชั่วโมง)
    2.นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3.นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top