132311 การจัดการสำนักงาน  
Office Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 132311 การจัดการสำนักงาน (Office Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พรพรหม  พรหมเพศ
วิชาพื้นฐาน 01132111 หลักการจัดการ
คำอธิบายรายวิชา     วิธีดำเนินงาน และการจัดการสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ งานสารบรรณ เอกสารแบบต่างๆ การพัสดุและ ครุภัณฑ์ การจัดทำงบประมาณ การจัดเก็บเอกสาร การติดต่อและประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์     1)เพื่อให้นิสิตสามารถอธิบายแนวทางการจัดการสำนักงานให้บรรลุประสิทธิผล
    2)เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการจัดการสำนักงาน และนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานได้
    3)เพื่อให้นิสิตมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ระหว่างเรียน และสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้
    4)เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน
    5)เพื่อให้นิสิตมีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพการบริหารธุรกิจ มีความตรงต่อเวลา ตลอดจนความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
    
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่800 วันอังคาร เวลา 9-12 น. ห้อง 10209
    หมู่ 850 วันอังคาร เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง 10205
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1) Zane K.Quible. 2005. Administrative office Management. 9th Edition.Prentice-Hall Press.
    2) เนตรพัณณา ยาวิราช. 2547. การจัดการสำนักงาน. หจก.มณฑลการพิมพ์.กรุงเทพฯ
    3) พูลสุข สังข์รุ่ง.ผศ. 2541. การบริหารงานสำนักงาน. ฝ่ายเอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. กรุงเทพฯ
    4) สุรัสวดี ราชกุลชัย. 2545. การบริหารสำนักงาน. โรงพิมพ์จามจุรี. กรุงเทพฯ
     และตำราที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงาน
    
เกณฑ์การวัดผล     1 การศึกษาค้นคว้า/รายงานหน้าชั้น ร้อยละ 30
    2 การสอบ ร้อยละ 55
     - การสอบกลางภาค ร้อยละ 25
     - การสอบปลายภาค ร้อยละ 30
    3 ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอและการบ้าน ร้อยละ 15
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     วันอังคาร เวลา 13-16
    วันพฤหัส เวลา 9-12 น. ห้อง10439
ข้อกำหนดในการเรียน     1.นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2.นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3.นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top