132311 การจัดการสำนักงาน  
Office Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 132311 การจัดการสำนักงาน (Office Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พรพรหม  พรหมเพศ
วิชาพื้นฐาน 01132111 ?????????????
คำอธิบายรายวิชา     ???????????? ???????????????????????????????????? ????????? ????????????? ??????????? ???????? ??????????????? ???????????????? ?????????????????????????
วัตถุประสงค์     1)???????????????????????????????????????????????????????????????
    2)?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
    3)?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
    4)????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    5)???????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     ????800 ???????? ???? 9-12 ?. ??? 10209
    ???? 850 ???????? ???? 16.30-19.30 ?. ??? 10205
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1) Zane K.Quible. 2005. Administrative office Management. 9th Edition.Prentice-Hall Press.
    2) ????????? ???????. 2547. ????????????????. ???.????????????.???????
    3) ?????? ???????.??. 2541. ??????????????????. ????????????????? ???????????????????. ???????
    4) ???????? ?????????. 2545. ????????????????. ??????????????. ???????
     ?????????????????????????????????????????
    
เกณฑ์การวัดผล     1 ???????????????/????????????? ?????? 30
    2 ?????? ?????? 55
     - ???????????? ?????? 25
     - ????????????? ?????? 30
    3 ??????????????????????????????????????? ?????? 15
    
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ???????? ???? 13-16
    ???????? ???? 9-12 ?. ???10439
ข้อกำหนดในการเรียน     1.?????????????????????????????? 36 ??????
    2.???????????????????????????????????????????????????????????
    3.??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top