131432 นโยบายและปัญหาการธนาคาร  
Banking Policy and Problem
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131432 นโยบายและปัญหาการธนาคาร (Banking Policy and Problem)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน สกุลรัตน์  กูลพรศิริ
วิชาพื้นฐาน 131355 การจัดการธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank Management)
คำอธิบายรายวิชา     เรียนรู้ภาพรวมของระบบการเงินและการกำหนดนโยบายในการบริหารธุรกิจธนาคารพาณิชย์ด้านต่างๆ เช่นการบริหารจัดการธนาคารพาณิชย์แนวใหม่, การบริหารสภาพคล่อง, การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น รวมทั้งเรียนรู้กรณีศึกษาของธนาคารพาณิชย์ที่ประสบปัญหาในการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เชิงทฤษฎีเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดนโยบายและปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์
    2. เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูล วิเคราะห์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์เข้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้
    
วัน/เวลา/สถานที่     800 : เสาร์ 9-12 น.
    850 : เสาร์ 13-16 น.
    ห้อง 10203
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. Bank Management &Financial Services (7th) , Peter S. Rose, Sylvia C.Hudgins
    2. Modern Banking in Theory and Practice, Shelagh Heffernan, Wiley
    3. The Economics of Money, Banking, and Financial Market, Frederic S. Mishkin, Addison-Wesley
    4. กลไกของตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจไทย, อัญญา ขันธวิทย์ และคณะ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2545
    5. การบริหารธนาคารพาณิชย์, ดร.พรนพ พุกกะพันธ์ และประเสริฐชัย ไตรเสถียรพงศ์
    6. วิวัฒนาการของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย, ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
    7. ประวัติและวิวัฒนาการธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย, ชรินทร์ พิทยาวิวิธ
    8. คู่มือการเงินการธนาคารสำหรับนักการธนาคารไทย, สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
    9. เอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ
เกณฑ์การวัดผล     1. สอบกลางภาค 25 %
    2. สอบปลายภาค 30 %
    3. รายงาน+การนำเสนอรายงาน 25 %
    4. การนำเสนอข่าวแวดวงการเงินการธนาคาร 10%
    5. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 10 %
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     เสาร์: 12.30-13.00 น และ 16.00-17.00 น
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง (12 ครั้ง)
    2. นิสิตไม่ควรเข้าห้องสายเกินกว่า 15 นาที
    3. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    4. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top