131432 นโยบายและปัญหาการธนาคาร  
Banking Policy and Problem
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131432 นโยบายและปัญหาการธนาคาร (Banking Policy and Problem)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน สกุลรัตน์  กูลพรศิริ
วิชาพื้นฐาน 131355 ?????????????????????? (Commercial Bank Management)
คำอธิบายรายวิชา     ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????, ?????????????????, ?????????????????? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    2. ???????????????????????????????????????? ????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     800 : ????? 9-12 ?.
    850 : ????? 13-16 ?.
    ??? 10203
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. Bank Management &Financial Services (7th) , Peter S. Rose, Sylvia C.Hudgins
    2. Modern Banking in Theory and Practice, Shelagh Heffernan, Wiley
    3. The Economics of Money, Banking, and Financial Market, Frederic S. Mishkin, Addison-Wesley
    4. ?????????????????????????????????, ????? ????????? ??????, ?????????????????????????? ?? 2545
    5. ??????????????????????, ??.???? ?????????? ?????????????? ???????????
    6. ????????????????????????????????, ??????????????????????? ???????????????
    7. ????????????????????????????????????????????, ??????? ??????????
    8. ??????????????????????????????????????????, ???????????????????????????????????????
    9. ?????? ?????? ???????????????????????
เกณฑ์การวัดผล     1. ????????? 25 %
    2. ?????????? 30 %
    3. ?????+?????????????? 25 %
    4. ???????????????????????????????? 10%
    5. ???????????????????????? 10 %
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ?????: 12.30-13.00 ? ??? 16.00-17.00 ?
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ???????????????????????????? 36 ?????? (12 ????)
    2. ????????????????????????????? 15 ????
    3. ???????????????????????????????????????????????????????????
    4. ???????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top