754112 ภาษาอังกฤษ II  
Fundamental English II
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 754112 ภาษาอังกฤษ II (Fundamental English II)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน กันตพัฒน์  ตรินันท์
วิชาพื้นฐาน 01355111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Fundamental English I) หรือกำหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ, 754111 หรือ ผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา     โครงสร้างที่สำคัญของภาษา ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้ประสานสัมพันธ์กันทั้ง 4 ทักษะ เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อความหมายได้โดยถูกต้อง ในระดับที่มีความยากขึ้น
    
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงโครงสร้างที่สำคัญของภาษาอังกฤษในระดับยากขึ้น
    2. เพื่อให้นิสิตฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
    3. เพื่อให้นิสิตมีความสามารถในการสื่อความหมายโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
    
วัน/เวลา/สถานที่     (805) Sat 13.00-16.00 10309
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2
    2. หนังสืออ่านนอกเวลา The Seventh Scroll ของ Macmillan
    3. หนังสือฝึกทักษะการฟัง Active Listening 1 Units 9-16 ของ Cambridge
    
เกณฑ์การวัดผล     พิจารณาจากคะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์
การประเมินผลการเรียน     1. ในชั้นเรียน 40 คะแนน
    - การสอบย่อย (Quiz) 20 คะแนน
    - การเขียน (Writing) 10 คะแนน
    - การมีส่วนร่วมทำกิจกรรมในชั้นเรียน (Class Participation) 10 คะแนน
    2. สอบข้อเขียนกลางภาค 60 คะแนน
    3. สอบปลายภาค 100 คะแนน
    - สอบข้อเขียน 60 คะแนน
    - สอบการฟัง 20 คะแนน
    - สอบหนังสืออ่านนอกเวลา 20 คะแนน
    
การให้นิสิตเข้าพบ     E-mail: kantapatt@yahoo.com
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top