760323 การบัญชีบริหารขั้นสูง  
Advanced Managerial Accounting
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 760323 การบัญชีบริหารขั้นสูง (Advanced Managerial Accounting)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน สมบูรณ์  สารพัด
วิชาพื้นฐาน 01130321 การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting)
คำอธิบายรายวิชา     กรอบแนวคิดบัญชีบริหารและการควบคุม การจัดการทางด้านต้นทุน กลยุทธ์การจัดการทางด้านต้นทุนต่าง ๆ การวิเคราะห์ผลต่าง ระบบการจัดการต้นทุนร่วมสมัย การบริหารงานแบบกระจายอำนาจและการประเมินผลหน่วยธุรกิจ การกำหนดราคาโอน ระบบการประเมินผลและการให้ผลตอบแทน
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคทางการบัญชีบริหารขั้นสูง
    2. เพื่อให้นิสิตประยุกต์เทคนิคทางการบัญชีบริหารขั้นสูงให้สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจ
    3. เพื่อให้นิสิตตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณวิชาชีพ
    
วัน/เวลา/สถานที่     800, 830 วันอังคาร เวลา 08.00-12.00 ห้อง 10208
    850, 860 วันศุกร์ เวลา 08.00-12.00 ห้อง 10208
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     Hansen and Mowen. 2013. Cornerstones of Cost Management, 2nd edition, South-Western.
    สมบูรณ์ สาระพัด. หนังสือวิชาการบัญชีบริหารขั้นสูง. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา. 2553. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    
    
เกณฑ์การวัดผล     การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน/แบบฝึกหัด ร้อยละ 10
    การสอบร้อยละ 70
     การสอบกลางภาค ร้อยละ 35
     การสอบปลายภาค ร้อยละ 35
    รายงานที่ให้ค้นคว้าเพิ่มเติม ร้อยละ 20
    
    *เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ตามความเหมาะสม
การให้นิสิตเข้าพบ     วันจันทร์เวลา 13.00-16.00
    วันอังคารเวลา 13.00-16.00
ข้อกำหนดในการเรียน     1.นิสิตต้องมีส่วนร่วมในการเข้าชั้นเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด (เข้าเรียนอย่างน้อย 12 ครั้ง และต้องไม่เข้าสายเกินกว่า 15 นาที) ทั้งนี้เพื่อให้มีสิทธิในการเข้าสอบกลางภาคและสอบไล่
    2.นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3.นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนหรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการทำลายบรรยากาศการเรียนการสอน
    4.การส่งงานจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนิสิตส่งงานภายในเวลาที่กำหนดและส่งงานครบตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละครั้ง
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top