760323 การบัญชีบริหารขั้นสูง  
Advanced Managerial Accounting
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 760323 การบัญชีบริหารขั้นสูง (Advanced Managerial Accounting)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน สมบูรณ์  สารพัด
วิชาพื้นฐาน 01130321 ?????????????? (Managerial Accounting)
คำอธิบายรายวิชา     ????????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????????????????????? ? ????????????????? ??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1. ??????????????????????????????????????????????????????????????
    2. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    3. ??????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     800, 830 ???????? ???? 08.00-12.00 ??? 10208
    850, 860 ???????? ???? 08.00-12.00 ??? 10208
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     Hansen and Mowen. 2013. Cornerstones of Cost Management, 2nd edition, South-Western.
    ??????? ???????. ??????????????????????????????. ????????????????? ?????????????????????? ???????????????. 2553. ?????????????????????????????
    
    
เกณฑ์การวัดผล     ????????????????????????/????????? ?????? 10
    ???????????? 70
     ???????????? ?????? 35
     ????????????? ?????? 35
    ??????????????????????????? ?????? 20
    
    *???????????????????????????
การประเมินผลการเรียน     ?????????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ????????????? 13.00-16.00
    ???????????? 13.00-16.00
ข้อกำหนดในการเรียน     1.????????????????????????????????????????????????????? 80 ????????????????? (????????????????? 12 ???? ???????????????????????? 15 ????) ????????????????????????????????????????????????
    2.???????????????????????????????????????????????????????????
    3.????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
    4.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top