130431 ปัญหาการสอบบัญชี  
Principles in Auditing
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 130431 ปัญหาการสอบบัญชี (Principles in Auditing)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน สมบูรณ์  สารพัด
วิชาพื้นฐาน 01130331 หลักการสอบบัญชี (Principles of Auditing)
คำอธิบายรายวิชา     ตัวแปรทางการสอบบัญชีที่สัมพันธ์กัน ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการสอบบัญชี การเขียนรายงานการสอบบัญชีและการประยุกต์องค์ความรู้ทางสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชี กอปรกับประเด็นปัญหาด้านจริยธรรมทางวิชาชีพ
    
    
    
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตนำองค์ความรู้ด้านการสอบบัญชีมีประยุกต์แก้ปัญหาการตรวจสอบบัญชีในสถานการณ์ต่างๆ ได้
    2. เพื่อให้นิสิตประยุกต์ความรู้เชิงสถิติและเทคโนโลยีเพื่อการตรวจสอบบัญชีได้
    3. เพื่อให้นิสิตมีองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชี
    4. เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมทางวิชาชีพตรวจสอบและบริการความเชื่อมั่น
    
วัน/เวลา/สถานที่     800 จันทร์ เวลา 09.00-12.00
    850 อังคาร เวลา 16.30-19.30
    ทั้งสองหมู่เรียนห้อง 10203
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     สมบูรณ์ สาระพัด. เอกสารประกอบการสอนปัญหาการสอบบัญชี. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา. 2553
    มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานบัญชี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
เกณฑ์การวัดผล     การมีส่วนร่วมร้อยละ 10
    สอบปลายภาคร้อยละ 40
    สอบปฏิบัติร้อยละ 10
    งานที่มอบหมายเพิ่มเติมร้อยละ 40
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ตามความเหมาะสม
การให้นิสิตเข้าพบ     นัดหมายล่วงหน้า
ข้อกำหนดในการเรียน     1.นิสิตต้องมีส่วนร่วมในการเข้าชั้นเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด (เข้าเรียนอย่างน้อย 12 ครั้ง และต้องไม่เข้าสายเกินกว่า 15 นาที) ทั้งนี้เพื่อให้มีสิทธิในการเข้าสอบกลางภาคและสอบไล่
    2.นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3.นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนหรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการทำลายบรรยากาศการเรียนการสอน
    4.การส่งงานจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนิสิตส่งงานภายในเวลาที่กำหนดและส่งงานครบตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละครั้ง
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top