132442 กฏหมายธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา  
Business law on Intellectual Properties
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 132442 กฏหมายธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา (Business law on Intellectual Properties)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พรทิวา  วิจิตรโกเมน
วิชาพื้นฐาน 01132142 ธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย (Business and Legal Environment) หรือ 01453111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (Introduction to Law)
คำอธิบายรายวิชา     กฎหมายธุรกิจว่าด้วยสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ การขอรับการคุ้มครองสิทธิ์ การโอนสิทธิ์
    และการละเมิดสิทธิทรัพย์สินในทางปัญญา
วัตถุประสงค์     รายละเอียดใน Course Syllabus
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top