758214 การตลาดระหว่างธุรกิจและธุรกิจ  
Business to Business Marketing
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 758214 การตลาดระหว่างธุรกิจและธุรกิจ (Business to Business Marketing)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ภูวาเดช  โหราเรือง
วิชาพื้นฐาน 03758111 ??????????? (Principles of Marketing)
คำอธิบายรายวิชา     ?????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1. ??????????????????????????????????????????????????????????
    2. ?????????????????????????????????????????????????????????
    3. ?????????????????????????????????????????????????????????
    4. ???????????????????????????????????????????????
    5. ???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     ???? 800 ?????? 9.00-12.00 ?. ??? 17103
    ???? 850 ???????? 16.30-19.30 ?. ??? 17103
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     Business Marketing, 4th edition, F.Robert Dwyer and John F. Tanner, Jrr, McGraw-Hill,2009
เกณฑ์การวัดผล      1. ??????????? (??????? 3 ??) ?????? 20
     2. ????????? ?????? 30
     3. ?????????? ?????? 30
     4. ??????????????????????????????????? ?????? 20
    
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ????????? ???? 9.00-12.00 ?.
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ?????????????????????????????? 36 ??????
    2. ???????????????????????????????????????????????????????????
    3. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top