758214 การตลาดระหว่างธุรกิจและธุรกิจ  
Business to Business Marketing
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 758214 การตลาดระหว่างธุรกิจและธุรกิจ (Business to Business Marketing)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ภูวาเดช  โหราเรือง
วิชาพื้นฐาน 03758111 หลักการตลาด (Principles of Marketing)
คำอธิบายรายวิชา     แนวความคิดต่างๆ ของผู้บริหารในการวางแผนและกำหนดนโยบายผลิตภัณฑ์และราคา การกำหนดส่วนประสมผลิตภัณฑ์ การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และราคาให้สอดคล้องกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตทราบแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดธุรกิจและอุตสาหกรรม
    2. เพื่อให้นิสิตทราบถึงแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง
    3. เพื่อให้นิสิตได้ฝึกคิดการวิเคราะห์ตลาดธุรกิจและอุตสาหกรรม
    4. เพื่อให้นิสิตใช้เป็นแนวทางในการนำไปประกอบวิชาชีพ
    5. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ และติดตามสถานการณ์ทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง ทราบเหตุการณ์ปัจจุบันโดยติดตามข่าวสารทางการตลาด
    
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันพุธ 9.00-12.00 น. ห้อง 17103
    หมู่ 850 วันศุกร์ 16.30-19.30 น. ห้อง 17103
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     Business Marketing, 4th edition, F.Robert Dwyer and John F. Tanner, Jrr, McGraw-Hill,2009
เกณฑ์การวัดผล      1. ชิ้นงานกลุ่ม (กลุ่มละ 3 คน) ร้อยละ 20
     2. สอบกลางภาค ร้อยละ 30
     3. สอบปลายภาค ร้อยละ 30
     4. การมีส่วนร่วมในการเรียนและการแต่งกาย ร้อยละ 20
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยใช้เกณฑ์ทบวงมหาวิทยาลัย
การให้นิสิตเข้าพบ     วันจันทร์ เวลา 9.00-12.00 น.
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top