763344 การจัดการด้านเครื่องดื่มและบาร์  
Bar and Beverage Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 763344 การจัดการด้านเครื่องดื่มและบาร์ (Bar and Beverage Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน จารุเจต  ตั้งสุข
วิชาพื้นฐาน Introduction to Business Management (757111)
คำอธิบายรายวิชา     การบริการเครื่องดื่ม การออกแบบและการจัดบาร์ อุปกรณ์ การจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การเก็บรักษา การผลิต การบริการ และการตลาด
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้เข้าใจถึงความเป็นมา ความหมาย องค์ประกอบที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจด้านเครื่องดื่มและบาร์
    2) เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะเบื้องต้นทางการตลาดและการบริการของธุรกิจด้านเครื่องดื่มและบาร์
    3) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานในด้านการทำงานเป็นกลุ่มและการสร้างความมีมนุษย์สัมพันธ์กันในสังคม และ รู้จักการปฏิบัติตนตามมารยาทสังคม
    4) เป็นการนำเอาความรู้ที่ได้ในสาขาวิชาที่เรียนมาทำการวิเคราะห์เปิดมุมมองต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนมามากขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในสายอาชีพด้านการโรงแรม
    
วัน/เวลา/สถานที่     
    หมู่ 800วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 1405
    
    หมู่ 850วันพฤหัสบดี เวลา 16.30-16.30 น. ห้อง 1405
    
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1) เอกสารประกอบการสอนวิชา การจัดการร้านอาหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     วิทยาเขต ศรีราชา 2553
    2) การบริการอาหารและเครื่องดื่ม. ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2544
    3) อาหารและเครื่องดื่มและการบริกาในภัตตาคาร. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ 2546
    4) Managing Bar and Beverage Operation. Lendal H. & Mary L. East Lansing,Michigan USA .1991
    5)The Bar & Beverage Book. Third Edition. Costas, Mary & Chris. Newyork .2003
    
    
เกณฑ์การวัดผล     การเข้าชั้นเรียนและมีส่วนร่วมในการเรียน 10%
    การนำเสนอหน้าชั้นเรียนและรายงาน 20%
    การสอบกลางภาค 30%
    การสอบปลายภาค 40%
    
    
การประเมินผลการเรียน      ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
    
    
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     1.นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2.นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3.นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top