763344 การจัดการด้านเครื่องดื่มและบาร์  
Bar and Beverage Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 763344 การจัดการด้านเครื่องดื่มและบาร์ (Bar and Beverage Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน จารุเจต  ตั้งสุข
วิชาพื้นฐาน Introduction to Business Management (757111)
คำอธิบายรายวิชา     ??????????????????? ?????????????????????? ??????? ?????????? ??????????????????? ???????????? ??????? ????????? ??????????
วัตถุประสงค์     1) ????????????????????????? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
    2) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    3) ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????????????????????????
    4) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     
    ???? 800??????????? ???? 13.00-16.00 ?. ??? 1405
    
    ???? 850??????????? ???? 16.30-16.30 ?. ??? 1405
    
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1) ?????????????????????? ?????????????????? ????????????????? ??????????????????????
     ???????? ??????? 2553
    2) ???????????????????????????. ?????????????????????? ????????????????????????? 2544
    3) ???????????????????????????????????????. ?????????????????????? 2546
    4) Managing Bar and Beverage Operation. Lendal H. & Mary L. East Lansing,Michigan USA .1991
    5)The Bar & Beverage Book. Third Edition. Costas, Mary & Chris. Newyork .2003
    
    
เกณฑ์การวัดผล     ??????????????????????????????????????? 10%
    ?????????????????????????????? 20%
    ???????????? 30%
    ????????????? 40%
    
    
การประเมินผลการเรียน      ????????????????????????????????????
    
    
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     1.?????????????????????????????? 36 ??????
    2.???????????????????????????????????????????????????????????
    3.??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top