763441 การจัดการโรงแรมระหว่างประเทศ  
International Hotel Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 763441 การจัดการโรงแรมระหว่างประเทศ (International Hotel Management )
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน จารุเจต  ตั้งสุข
วิชาพื้นฐาน 757111 ธุรกิจเบื้องต้น (Introduction to Business)
คำอธิบายรายวิชา     การวางแผนลงทุนและพัฒนาการโรงแรมระหว่างประเทศ สัญญาและระบบการจัดงาน การดำเนินธุรกิจการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ การกำหนดมาตรฐาน แนวโน้มการแข่งขันในอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้เข้าใจถึงความเป็นมาความหมายองค์ประกอบที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการโรงแรมระหว่างประเทศ
    2) เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะเบื้องต้นของการวางแผนการลงทุนและพัฒนาของการจัดการโรงแรมระหว่างประเทศ
    3) เพื่อให้เข้าใจถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อสอดคล้องกับแนวโน้มกับการแข่งขันอุตสาหกรรมโรงแรมระหว่างประเทศ
    4) เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบเบื้องต้นของการทำสัญญาและระบบของการจัดการโรงแรมระหว่างประเทศ
     5) เป็นการนำเอาความรู้ที่ได้ในสาขาวิชาที่เรียนมาทำการวิเคราะห์เปิดมุมมองต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนมามากขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในสายอาชีพด้านการโรงแรม
    
วัน/เวลา/สถานที่     
    
    วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 1405
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1) เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการโรงแรมระหว่าง ประเทศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา
    
    2) The International Hotel Industry Sustainable Management. Timothy L.G. Lockyer. NewYork 2001
    3) International Hospitality Management, Corporate Strategy in Practice. Richard Teare and Michael Olsen.NewYork.1992
    
    
เกณฑ์การวัดผล     การเข้าชั้นเรียนและมีส่วนร่วมในการเรียน 10%
    การนำเสนอหน้าชั้นเรียนและรายงาน 20%
    การสอบกลางภาค 30%
    การสอบปลายภาค 40%
    
    
    
    
    
    
การประเมินผลการเรียน     
    
    
    ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
    
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top