134442 หลักการจัดการลอจิสติกส์  
Principles of Logistics Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 134442 หลักการจัดการลอจิสติกส์ (Principles of Logistics Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน วราภรณ์  ตั้งจิตรเจริญ
วิชาพื้นฐาน 1134211 ???????????
คำอธิบายรายวิชา     ????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1.????????????????????????????????????????????????????????
    2.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     ???? 800 ????????? ???? 09.00 – 12.00 ?. ??? 10309
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. Kent N. Gourdin. Global Logistics Management. 2nd ed. Blackwell.
    2. Alan Harrison and Remko Van Hoek. Logistics Management and Strategy. 2nd ed. Prentice Hall
    3. Douglas M. Lambert, James R. Stock and Lisa M. Ellram. Supply Chain and Logistics Management. McGraw-Hill
    
เกณฑ์การวัดผล     ????????????????????????????? ?????? 10
    ?????? .
     - ???????????? ?????? 35
     - ????????????? ?????? 35
    ????????????????????????? ?????? 20
    
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ???????? ???? 09.00 – 11.00 ?. ??? 10409 ?????????
ข้อกำหนดในการเรียน     1.????????????????????????????????????????????
    2.?????????????????????????????? 36 ??????
    3.???????????????????????????????????????????????????????????
    4.??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top