134442 หลักการจัดการลอจิสติกส์  
Principles of Logistics Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 134442 หลักการจัดการลอจิสติกส์ (Principles of Logistics Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน วราภรณ์  ตั้งจิตรเจริญ
วิชาพื้นฐาน 1134211 หลักการตลาด
คำอธิบายรายวิชา     หลักการและกระบวนการลอจิสติกส์เพื่อสนับสนุนวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป แนวความคิดลอจิสติสก์แบบผสมผสาน โดยเน้นกิจกรรมลอจิสติกส์ การจัดการกลยุทธ์ลอจิสติกส์ในยุคโลกาภิวัฒน์
วัตถุประสงค์     1.เพื่อให้เข้าใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการลอจิสติกส์
    2.เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานทางด้านลอจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันจันทร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง 10309
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. Kent N. Gourdin. Global Logistics Management. 2nd ed. Blackwell.
    2. Alan Harrison and Remko Van Hoek. Logistics Management and Strategy. 2nd ed. Prentice Hall
    3. Douglas M. Lambert, James R. Stock and Lisa M. Ellram. Supply Chain and Logistics Management. McGraw-Hill
    
เกณฑ์การวัดผล     ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 10
    การสอบ .
     - การสอบกลางภาค ร้อยละ 35
     - การสอบปลายภาค ร้อยละ 35
    การจัดทำรายงานและการนำเสนอ ร้อยละ 20
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     วันอังคาร เวลา 09.00 – 11.00 น. ห้อง 10409 และตามนัด
ข้อกำหนดในการเรียน     1.นิสิตที่มาสายจะไม่ได้รับการเช็คชื่อเข้าเรียน
    2.นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    3.นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    4.นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top