130331 หลักการสอบบัญชี  
Principles of Auditing
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 130331 หลักการสอบบัญชี (Principles of Auditing)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ธิญาดา  พิชญาศุภกุล
วิชาพื้นฐาน 130112 การบัญชีขั้นกลาง I (Intermediate Accounting I) และ 130211 การบัญชีขั้นกลาง II (Intermediate Accounting II)
คำอธิบายรายวิชา      วัตถุประสงค์ ขอบเขต หลักเกณฑ์ และข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบบัญชี หลักและวิธีการควบคุมภายใน เทคนิคการตรวจสอบ เทคนิคคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการสอบบัญชี การวางแผนการสอบบัญชี และรายงานการสอบบัญชี
วัตถุประสงค์     1)เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการสอบบัญชี รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต หลักเกณฑ์และข้อบังคับ
    2)เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักและวิธีการควบคุมภายใน
    3)เพื่อให้เข้าใจและสามารถเลือกใช้เทคนิคการตรวจสอบ และเทคนิคคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการสอบบัญชีได้
    4)เพื่อให้สามารถวางแผนการสอบบัญชี และเขียนรายงานการสอบบัญชีได้
    5)เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้
    
วัน/เวลา/สถานที่     วันจันทร์ เวลา 9.00– 12.00 น. หมู่เรียน 800 ห้อง 10205
    วันจันทร์ เวลา 16.30 – 19.30 น. หมู่เรียน 850 ห้อง 10205
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน      เอกสารของอาจารย์ผู้สอน และ
     การสอบบัญชี, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2550.
     การสอบบัญชี, สุชาย ยังประสิทธิ์กุล, 2552
     แนวการจัดทำกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี (ปรับปรุงใหม่) ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, ขวัญสกุล เต็งอำนวย , กระดาษทำการสุชาย ยังประสิทธิ์กุล, 2552, กระดาษทำการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และคณะ, 2550, กระดาษทำการของผู้สอบบัญชีภาษีอากร, ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล และคณะ, 2549.
     รายงานของผู้สอบบัญชี, อุณากร พฤฒิธาดา และคณะ, 2550.สุชาย ยังประสิทธิ์กุล, 2552,
    
เกณฑ์การวัดผล     การศึกษาค้นคว้า/แบบฝึกหัด ร้อยละ 10
    การสอบ ร้อยละ 75
    - การสอบกลางภาค ร้อยละ 35
    - การสอบปลายภาค ร้อยละ 40
    อื่น ๆ ร้อยละ 15
    (กรณีศึกษา /ทดสอบย่อย/ การนำเสนอรายงาน)
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     วัน/เวลา/สถานที่ วันพุธและวันพฤหัสบดี/9.00-12.00/10423 โทรศัพท์ 038-352-380 # 10423
    อีเมล์ tiyadah_gift@hotmail.com
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1)นิสิตต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนของตน คือ เวลาเรียนต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด (เข้าเรียนอย่างน้อย 12 ครั้ง) และห้ามเข้าห้องช้าเกินกว่า 15 นาที
    2)นิสิตต้องแต่งกายถูกระเบียบเรียบร้อย เมื่อเข้าชั้นเรียนหรือเข้ามาขอคำปรึกษาจากอาจารย์
    3)นิสิตต้องไม่ส่งเสียงหรือกระทำสิ่งใดอันเป็นการรบกวนขณะทำการเรียนการสอน
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top