130331 หลักการสอบบัญชี  
Principles of Auditing
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 130331 หลักการสอบบัญชี (Principles of Auditing)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ธิญาดา  พิชญาศุภกุล
วิชาพื้นฐาน 130112 ??????????????? I (Intermediate Accounting I) ??? 130211 ??????????????? II (Intermediate Accounting II)
คำอธิบายรายวิชา      ?????????? ?????? ????????? ??????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????? ????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????????????????
วัตถุประสงค์     1)?????????????????????????????????????????? ?????????????? ?????? ????????????????????
    2)????????????????????????????????????????????????????
    3)?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
    4)????????????????????????????? ???????????????????????????
    5)???????????????????????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     ????????? ???? 9.00– 12.00 ?. ????????? 800 ??? 10205
    ????????? ???? 16.30 – 19.30 ?. ????????? 850 ??? 10205
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน      ????????????????????? ???
     ???????????, ??????? ????????????? ????????? ???????????, 2550.
     ???????????, ????? ??????????????, 2552
     ??????????????????????????????????? (???????????) ????? ??????????, ?????? ???????????, ???????? ???????? , ???????????????? ??????????????, 2552, ?????????????????????????????????, ??????? ????????????? ??????, 2550, ????????????????????????????????, ????? ?????????? ??????, 2549.
     ??????????????????, ?????? ???????? ??????, 2550.????? ??????????????, 2552,
    
เกณฑ์การวัดผล     ???????????????/????????? ?????? 10
    ?????? ?????? 75
    - ???????????? ?????? 35
    - ????????????? ?????? 40
    ???? ? ?????? 15
    (????????? /?????????/ ??????????????)
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ???/????/?????? ????????????????????/9.00-12.00/10423 ???????? 038-352-380 # 10423
    ?????? tiyadah_gift@hotmail.com
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1)????????????????????????????????????? ??? ??????????????????????? ?????? 80 ????????????????? (????????????????? 12 ????) ????????????????????????? 15 ????
    2)???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
    3)?????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top