764421 การประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์สำหรับการดำเนินธุรกิจ  
Logistics Performance Measurement
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 764421 การประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์สำหรับการดำเนินธุรกิจ (Logistics Performance Measurement)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ศิริวรรณ  ไชยสูรยกานต์
วิชาพื้นฐาน 03757112 ??????????????????
คำอธิบายรายวิชา     ??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????? ????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1) ??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????????????????????????
    2) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    3) ??????????????????????????????? ?????? ???????????????????????????? ??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     ????? 800: ??????????? ???? 09.00 - 12.00 ?. ??? 10302
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. ?????????????????????? 764421 ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????? 2 ?????????? 2553 ??? ??????????????? ????????????
    2. ????? ???????? (2548). Supply Chain Strategy: ????????????????????????????. ???????: ??????????????.
    3. Grant D., Lambert D., Stock J. and Ellram L. (2006). Fundamental of Logistics Management. Berkshire: McGraw-Hill Education.
    4. Coyle J., Bardi E., and Langley J. (2003). The Management of Business Logistics: A Supply Chain Perspective. 7th edition. Australia: South-Western/Cengage Learning.
    5. ???????????????????????. ????????? Best Practices: TQA / TQC ?? 2003 – 2009.
    
เกณฑ์การวัดผล     1) Class attendant and participation 10%
    2) Group / Individual assignments 40%
    3) Midterm Examination 20%
    4) Final Examination 30%
    Total 100%
การประเมินผลการเรียน     ???????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ???????? ???? 14.00 - 16.00 ?
    ?????? ???? 09.30 - 11.30 ?
    ??????????? ???? 14.00 – 16.00 ?.
    ????????????????????
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ????????????????????????????????????????????
    2. ?????????????????????????????? 36 ??????
    3. ???????????????????????????????????????????????????????????
    4. ?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
    5. ?????????????????????????? ????????????? ?????? ????????????????????????????????????????????????? (E-learning) ??????????????????????? ??????????????????????????????????????
    6. ????????????????????????????? ??????????????????????????? ??????????? ?????? ?????? ?????? ???/???? ??????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????? 0 ?????
    7. ????????? ??????????????????????????????????? 1 ???????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top