764421 การประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์สำหรับการดำเนินธุรกิจ  
Logistics Performance Measurement
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 764421 การประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์สำหรับการดำเนินธุรกิจ (Logistics Performance Measurement)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ศิริวรรณ  ไชยสูรยกานต์
วิชาพื้นฐาน 03757112 องค์การและการจัดการ
คำอธิบายรายวิชา     แนวคิดเกี่ยวกับการวัดผลการปฏิบัติงานทางโลจิสติกส์ หลักเกณฑ์และการกำหนดเป้าหมายขององค์การ การนำเป้าหมายขององค์การไปเป็นเป้าหมายของแผนกและหน้าที่งานเพื่อกิจกรรมทางโลจิสติกส์ การจัดการผลิตภาพ การสร้างมาตรฐานเทียบเคียง การวัดผลการดำเนินงานทางการเงิน การวัดความพอใจของลูกค้า การวัดประสิทธิภาพ กระบวนการในทางธุรกิจและการประเมินผลการเรียนรู้ขององค์การเพื่อกำหนดเป้าหมายทางโลจิสติกส์
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพ และการวางกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์
    2) เพื่อให้นิสิตมีความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานได้
    3) เพื่อให้นิสิตมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม และมีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    
วัน/เวลา/สถานที่     กลุ่ม 800: วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้อง 10302
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. เอกสารประกอบการสอนวิชา 764421 การประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์สำหรับการดำเนินธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โดย อาจารย์ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์
    2. สาธิต พะเนียงทอง (2548). Supply Chain Strategy: การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
    3. Grant D., Lambert D., Stock J. and Ellram L. (2006). Fundamental of Logistics Management. Berkshire: McGraw-Hill Education.
    4. Coyle J., Bardi E., and Langley J. (2003). The Management of Business Logistics: A Supply Chain Perspective. 7th edition. Australia: South-Western/Cengage Learning.
    5. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. กรณีศึกษา Best Practices: TQA / TQC ปี 2003 – 2009.
    
เกณฑ์การวัดผล     1) Class attendant and participation 10%
    2) Group / Individual assignments 40%
    3) Midterm Examination 20%
    4) Final Examination 30%
    Total 100%
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงตามเกณฑ์และตามกลุ่ม
การให้นิสิตเข้าพบ     วันอังคาร เวลา 14.00 - 16.00 น
    วันพุธ เวลา 09.30 - 11.30 น
    วันพฤหัสบดี เวลา 14.00 – 16.00 น.
    และตามนัดเป็นรายกรณี
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตที่มาสายจะไม่ได้รับการเช็คชื่อเข้าเรียน
    2. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    3. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    4. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอน อันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดคุณภาพ
    5. นิสิตต้องหมั่นเข้าไปตรวจสอบ ติดตามข่าวสาร ข้อมูล และเนื้อหาการเรียนการสอนในระบบบริหารจัดการรายวิชา (E-learning) อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ก่อนการเรียนการสอนในสัปดาห์ถัดไปทุกครั้ง
    6. สำหรับงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำ หากนิสิตได้ทำการคัดลอกมาจาก เพื่อนนิสิต หนังสือ วารสาร บทความ และ/หรือ จากแหล่งอินเทอร์เน็ต โดยไม่ได้รับการเรียบเรียงใหม่ด้วยตัวนิสิตเอง อาจารย์ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการ ปรับคะแนนเป็น 0 คะแนน
    7. การส่งใบลา อนุญาตให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 อาทิตย์

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top