131315 สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน  
Credit and Collection
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131315 สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน (Credit and Collection)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ฐิติมา  ไชยะกุล
วิชาพื้นฐาน -
คำอธิบายรายวิชา     หลักและวิธีการพิจารณาให้สินเชื่อธุรกิจ ประเภทและวิธีการเรียกเก็บเงิน หน้าที่และการบริหารงานในแผนกให้สินเชื่อ ขอบเขตของการให้สินเชื่อ กำหนดระยะเวลาในการให้สินเชื่อ การสืบฐานะเพื่อให้สินเชื่อ นโยบายการเรียกเก็บเงิน การควบคุมและติดตามบัญชีลูกหนี้
วัตถุประสงค์     1. เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักการของการบริหารสินเชื่อ ในส่วนที่เกี่ยวกับบทบาทและประเภทของสินเชื่อ วิธีการวิเคราะห์สินเชื่อ การประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ รวมทั้งการบริหารสินเชื่อต่างประเทศและสินเชื่อประเภทต่างๆ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารสินเชื่อ
    
    2. เพื่อเรียนรู้วิธีการปฏิบัติด้านต่างๆในการบริหารสินเชื่อ ทั้งนี้เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้จริง
    
วัน/เวลา/สถานที่     1 หมู่ 800, 801 ทุกวัน จ เวลา 9.30 -12.30 น. ห้อง 10206
    2 หมู่ 850,851 ทุกวัน จ เวลา 16.30 -19.30 น. ห้อง 10206
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. ฐิติมา ไชยะกุล, 2555. เอกสารประกอบการสอนวิชาสินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
    2. Milind Sathye, James Bartle, Michael Vincent, Raymond Boffey, 2003. Credit Analysis & Lending Management. John Wiley & Sons Australia, Ltd.
    3. Eugene F. Brigham and Michael C. Ehrhardt, 2002. Financial Management Theory and Practice 11th edition. South-Western, a division of Thomson Learning
เกณฑ์การวัดผล     1 รายงานและการนำเสนอการวิเคราะห์สินเชื่อ ร้อยละ 30
    1.1 รูปเล่ม 10
    1.2 การวิเคราะห์และการนำเสนอ 10
    1.3 การตอบคำถาม 10
    ให้นิสิตแบ่งกลุ่ม หนึ่งกลุ่มมีสมาชิกจำนวน 6-7 คน โดยทำการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจโดยใช้การจำลองสถานการณ์ โดยในนำเสนอในสองสัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบปลายภาค กลุ่มละไม่เกิน 20 นาที ลำดับในการนำเสนอใช้การสุ่ม (Random) และนิสิตต้องส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อม CD รายงานในวันนำเสนอ
    
    2 รายงานวิเคราะห์บทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน ร้อยละ 10
    2.1 การสรุปเนื้อหา นำเสนอ 5
    2.2 วิเคราะห์และอธิปราย 5
    เป็นการจัดทำรายงานกลุ่มตามข้อ 7.1 จัดส่งเป็นรูปเล่ม และนำเสนอสัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบกลางภาค
    
    3 การเข้าชั้นเรียน ร้อยละ 5
    ให้นิสิตค้นคว้า ศึกษา บทเรียนล่วงหน้าเพื่อนำมาอภิปรายในชั้นเรียน เมื่อถึงเวลาเรียนนิสิตต้องอธิบาย/ อภิปรายทุกสัปดาห์ แหล่งอ้างอิงควรมาจากตำรา หนังสือ รวมทั้งข่าวในปัจจุบัน ซึ่งควรเป็นแหล่งอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมเตรียมหลักฐานมาแสดง
    
    4 สรุปเนื้อหาประจำสัปดาห์ 2-5 หน้า พร้อมแหล่งอ้างอิง ร้อยละ 5
    เป็นงานเดี่ยวซึ่งให้เขียน สรุปเนื้อหาที่ได้ศึกษาในแต่ครั้งที่เรียนซึ่งรวมถึงเนื้อหาในข้อ 7.3 และเนื้อหาในห้องเรียน โดรวบรวมเข้าเล่มกับสมาชิกในกลุ่มตามข้อ 7.1 โดยจัดทำเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ ส่งภายในวันสอบปลายภาควันสุดท้าย
    
    5 การบ้าน และงานมอบหมายประจำสัปดาห์ ร้อยละ 5
    เป็นงานเดี่ยวซึ่งให้เขียน การบ้านหรืองานมอบหมายประจำสัปดาห์ รวบรวมเข้าเล่มกับสมาชิกในกลุ่มตามข้อ 7.1 โดยจัดทำเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ ส่งภายในวันสอบปลายภาควันสุดท้าย
    
    6 การสอบปลายภาค ร้อยละ 45
    
    
การประเมินผลการเรียน     การตัดคะแนนพิจารณาจากคะแนนกลุ่มและเกณฑ์
การให้นิสิตเข้าพบ     วันอังคาร เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 10434
    E-mail address: thitima.src@gmail.com
    
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1 นิสิตต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2 นิสิตไม่ควรเข้าห้องสายเกินกว่า 15 นาที
    3 นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    4 นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนและไม่เปิดโทรศัพท์ในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top