133211 การจัดการการผลิต  
Operations Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 133211 การจัดการการผลิต (Operations Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ฐิติมา  ไชยะกุล
วิชาพื้นฐาน 01132111 หลักการจัดการ (Principles of Management)
คำอธิบายรายวิชา     หลักเบื้องต้นและหน้าที่ในการจัดการการผลิต การวางแผนการจัดองค์การ การออกแบบระบบการผลิต และการควบคุมการผลิตทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
วัตถุประสงค์     1 เพื่อศึกษาถึงแนวคิดทางด้านการผลิตและการดำเนินการ
    2 เพื่อศึกษาถึงการพยากรณ์อุปสงค์ของสินค้าและบริการ
    3 เพื่อศึกษาถึงการออกแบบระบบการผลิต ได้แก่ การออกแบบสินค้าและบริการ การจัดวางแผนผัง การออกแบบระบบการทำงาน และการเลือกทำเลที่ตั้ง
    4 เพื่อศึกษาถึงการจัดการด้านคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ
    5 เพื่อศึกษาถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
    
วัน/เวลา/สถานที่     1 หมู่ 800 ทุกวันพุธ เวลา 9.00 – 12.00น. ห้อง 17402
    2 หมู่ 850 ทุกวันอังคาร เวลา 16.30 – 19.30น. ห้อง 17402
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1 ฐิติมา ไชยะกุล. 2558. หลักการผลิตและการดำเนินการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    2 ฐิติมา ไชยะกุล. 2555. หลักการผลิตและการดำเนินการ. สำนักพิมพ์เพียร์สัน.
    3 ฐิติมา ไชยะกุล. 2555. เอกสารประกอบการสอนหลักการผลิตและการดำเนินการ.
    4 ฐิติมา ไชยะกุล. 2548. หลักการจัดการการผลิต. สำนักพิมพ์เพียร์สัน. ISBN 974-9872-78-9 แปลจาก Larry P. Ritzman, Lee J. Krajewski. 2003. Foundations of Operations Management. Pearson Education, Inc. ISBN 0-01-300852-19.
    5 Larry P. Ritzman, Lee J. Krajewski. 2003. Foundations of Operations Management. Pearson Education, Inc. ISBN 0-01-300852-19.
    
    
    
เกณฑ์การวัดผล     การสอบกลางภาค ร้อยละ 50
    การสอบปลายภาค ร้อยละ 50
    
การประเมินผลการเรียน     การตัดคะแนนพิจารณาจากคะแนนกลุ่มและเกณฑ์
การให้นิสิตเข้าพบ      วันอังคารเวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 10434
     E-Mail address; thitima.src@gmail.com
    
    
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1 นิสิตต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2 นิสิตไม่ควรเข้าห้องสายเกินกว่า 15 นาที
    3 นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    4 นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนและไม่เปิดโทรศัพท์ในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top