133211 การจัดการการผลิต  
Operations Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 133211 การจัดการการผลิต (Operations Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ฐิติมา  ไชยะกุล
วิชาพื้นฐาน 01132111 ????????????? (Principles of Management)
คำอธิบายรายวิชา     ???????????????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1 ?????????????????????????????????????????????
    2 ????????????????????????????????????????????
    3 ??????????????????????????????? ?????? ???????????????????????? ????????????? ???????????????????? ?????????????????????
    4 ?????????????????????????????? ??????????????????
    5 ????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     1 ???? 800 ????????? ???? 9.00 – 12.00?. ??? 17402
    2 ???? 850 ??????????? ???? 16.30 – 19.30?. ??? 17402
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1 ?????? ???????. 2558. ??????????????????????????. ???????????? 2. ?????????????????????????????????.
    2 ?????? ???????. 2555. ??????????????????????????. ???????????????????.
    3 ?????? ???????. 2555. ????????????????????????????????????????????.
    4 ?????? ???????. 2548. ????????????????????. ???????????????????. ISBN 974-9872-78-9 ?????? Larry P. Ritzman, Lee J. Krajewski. 2003. Foundations of Operations Management. Pearson Education, Inc. ISBN 0-01-300852-19.
    5 Larry P. Ritzman, Lee J. Krajewski. 2003. Foundations of Operations Management. Pearson Education, Inc. ISBN 0-01-300852-19.
    
    
    
เกณฑ์การวัดผล     ???????????? ?????? 50
    ????????????? ?????? 50
    
การประเมินผลการเรียน     ???????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ      ???????????? 9.00-16.00 ?. ? ??? 10434
     E-Mail address; thitima.src@gmail.com
    
    
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1 ???????????????????????????? 36 ??????
    2 ????????????????????????????? 15 ????
    3 ???????????????????????????????????????????????????????????
    4 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top