131317 หลักและนโยบายการลงทุน  
Principles and Policy of Investment
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131317 หลักและนโยบายการลงทุน (Principles and Policy of Investment)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ฐิติมา  ไชยะกุล
วิชาพื้นฐาน 01131211 การเงินธุรกิจ (Business Finance)
คำอธิบายรายวิชา     หลักและนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ การลงทุนกับการเก็งกำไร ปัจจัยชักจูงให้เกิดการลงทุน กรรมวิธีต่างๆ และการวิเคราะห์นโยบายการลงทุน การวัดผลตอบแทนจากการลงทุน การตัดสินใจเลือกลงทุน
วัตถุประสงค์     1 เพื่อทราบและเข้าใจถึงลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ และดัชนีหลักทรัพย์
    2 เพื่อสามารถวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน.ในหลักทรัพย์เฉพาะตัว
    3 เพื่อทราบและเข้าใจการกระจายความเสี่ยง การวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์
    4 เพื่อทราบและเข้าใจถึงตัวแบบการจัดการกำหนดราคาหลักทรัพย์ (The Capital Asset Pricing Model) และทฤษฏีการกำหนดหลักทรัพย์จากตัวแปรตามมากกว่าหนึ่งตัวแปร (Arbitrage Pricing Theory and Multifactor models of risk and return)
    5 เพื่อสามารถประเมินมูลค่าตรารสารหนี้ และตราสารทุน
    6 เพื่อทราบและเข้าใจลักษณะของตราสารอนุพันธ์ ได้แก่ ออปชั่น และ ตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Options and Futures)
    
วัน/เวลา/สถานที่     1 หมู่ 800 ทุกวันพฤหัส เวลา 09.00 -12.00 น. ห้อง 10207
    2 หมู่ 850 ทุกวันพฤหัส เวลา 16.30 -19.30 น. ห้อง 10207
    
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1 Bodie Zvi, Alex Kane, and Alan Marcus. Investments. (10th ed). Mc Graw-hill.
    2 รวี ลงกานี. 2550. การลงทุน: แนวคิดและทฤษฎี. แปลจาก Bodie Zvi, Alex Kane, and Alan Marcus. Investments. แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์.
    3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 2556. ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Securities Investment Consultant). พิมพ์ครั้งที่ 16. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ.
    
เกณฑ์การวัดผล     1 การเข้าชั้นเรียน 5%
     2 สรุปเนื้อหาบทเรียน (ก่อนและหลังเรียน)* 5%
     3 การบ้าน** 5%
    4 รายงาน*** 10%
    - รูปเล่ม 2%
    - ความสมบูรณ์และถูกต้องของเนื้อหา 4%
    - ถามตอบ 4%
     5 การสอบกลางภาค 35%
    6 การสอบปลายภาค 35%
    ให้นิสิตแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ 8-9 คน เพื่อทำกิจกรรมดังนี้
    * สรุปเนื้อหาบทเรียนทำเป็นรายกลุ่ม ให้จัดพิมพ์ในกระดาษขนาด A4 Font 16 โดยให้นิสิตสรุปเนื้อหาก่อนเข้าเรียนและเพิ่มเติมเนื้อหาภายหลังจากเรียนแล้วให้เรียบร้อย และจัดทำรวมเล่มเมื่อเรียนหมดเทอม และต้องเขียนแหล่งข้อมูลที่มาอย่างชัดเจนในเนื้อหาที่นิสิตจัดทำมา ทั้งนี้จะสุ่มถามคำถามนิสิตเป็นรายบุคคลเพื่อตรวจสอบ หรือ ทบทวนบทเรียนแก่นิสิต ในแต่ละครั้งที่เรียน
    ** ให้นิสิตทำการบ้านเป็นรายบุคคลโดยทำให้กระดาษขนาด A4 เขียนด้วยลายมือบรรจง และรวบรวมเป็นรูปเล่มส่งพร้อมกันเป็นรายกลุ่ม ทั้งนี้จะสุ่มถามคำถามนิสิตเป็นรายบุคคลเพื่อตรวจสอบ หรือ ทบทวนบทเรียนแก่นิสิต ในแต่ละครั้งที่เรียน
    *** ให้นิสิตจัดทำรายงานเป็นรายกลุ่ม รายงานมี 3 เรื่องคือ การซื้อขายหลักทรัพย์ และ ออปชั่น และ ตลาดซื้อขายล่วงหน้า ให้นิสิตค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองจากหนังสือ สื่อ หรือแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทางวิชาการ พร้อมจัดทำรูปเล่มที่เรียบร้อยที่มีการอ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้อง นิสิตต้องตรียมตัวนำเสนอพร้อมตอบคำถามในเรื่องดังกล่าวที่ได้รับเลือก ทั้งนี้กลุ่มอื่นต้องเตรียมพร้อมในการตั้งคำถามและตอบคำถามในหัวข้อที่ไม่ได้นำเสนอด้วยเช่นกัน
    แหล่งข้อมูล : http://www.tsi-thailand.org/index.php
    
การประเมินผลการเรียน     การตัดคะแนนพิจารณาจากคะแนนกลุ่มและเกณฑ์
การให้นิสิตเข้าพบ     วันอังคารและพฤหัส เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 10434
    E-Mail address; thitima.src@gmail.com
    
    
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1 นิสิตต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2 นิสิตไม่ควรเข้าห้องสายเกินกว่า 15 นาที
    3 นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    4 นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนและไม่เปิดโทรศัพท์ในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top