131317 หลักและนโยบายการลงทุน  
Principles and Policy of Investment
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131317 หลักและนโยบายการลงทุน (Principles and Policy of Investment)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ฐิติมา  ไชยะกุล
วิชาพื้นฐาน 01131211 ???????????? (Business Finance)
คำอธิบายรายวิชา     ???????????????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????
วัตถุประสงค์     1 ???????????????????????????????????????????? ???????????????????? ??????????????????
    2 ???????????????????????????????????????????.????????????????????
    3 ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
    4 ????????????????????????????????????????????????????? (The Capital Asset Pricing Model) ??????????????????????????????????????????????????????? (Arbitrage Pricing Theory and Multifactor models of risk and return)
    5 ?????????????????????????????????? ????????????
    6 ???????????????????????????????????????? ?????? ??????? ??? ?????????????????? (Options and Futures)
    
วัน/เวลา/สถานที่     1 ???? 800 ??????????? ???? 09.00 -12.00 ?. ??? 10207
    2 ???? 850 ??????????? ???? 16.30 -19.30 ?. ??? 10207
    
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1 Bodie Zvi, Alex Kane, and Alan Marcus. Investments. (10th ed). Mc Graw-hill.
    2 ??? ?????. 2550. ???????: ??????????????. ?????? Bodie Zvi, Alex Kane, and Alan Marcus. Investments. ??????-??? ???????? ????????? ??????????????.
    3 ??????????????????????????. 2556. ????????????????????????????????????????????????????????????????????? (Securities Investment Consultant). ???????????? 16. ??????????????????????????. ???????.
    
เกณฑ์การวัดผล     1 ???????????????? 5%
     2 ?????????????????? (???????????????)* 5%
     3 ???????** 5%
    4 ?????*** 10%
    - ??????? 2%
    - ???????????????????????????? 4%
    - ????? 4%
     5 ???????????? 35%
    6 ????????????? 35%
    ??????????????????????????? 8-9 ?? ???????????????????
    * ???????????????????????????????? ??????????????????????? A4 Font 16 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???? ???????????????????? ???????????????????
    ** ??????????????????????????????????????????????? A4 ??????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???? ???????????????????? ???????????????????
    *** ?????????????????????????????? ??????? 3 ???????? ???????????????????? ??? ??????? ??? ?????????????????? ??????????????????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?????????? : http://www.tsi-thailand.org/index.php
    
การประเมินผลการเรียน     ???????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ???????????????? ???? 13.00-16.00 ?. ? ??? 10434
    E-Mail address; thitima.src@gmail.com
    
    
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1 ???????????????????????????? 36 ??????
    2 ????????????????????????????? 15 ????
    3 ???????????????????????????????????????????????????????????
    4 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top