131315 สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน  
Credit and Collection
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131315 สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน (Credit and Collection)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ณฐพล  กิตติอัมพานนท์
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     ?????????????????????????????????????? ???????????
วัตถุประสงค์     ?????????????????????????????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ???? 800 ??? 10207 ???????? ???? 9.00-12.00
    ???? 850 ??? 10201 ???????? ???? 13.00-14.00
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ??????????????????????????
เกณฑ์การวัดผล     ?????????? ????????
การประเมินผลการเรียน     ????????? 30 %
    ?????????? 40 %
    ?????????? 10 %
    ????? ??????????????????????????? 10 %
    ??????????????? 10 %
    
การให้นิสิตเข้าพบ     ????? E-mail ??????????? natataphon_ku@yahoo.com
ข้อกำหนดในการเรียน     ???????????????????????????? 36 ??????
     ????????????????????????????? 15 ????
    - ???????????????????????????????????????????????????????????
    - ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    - ????????????? ?????, ??????????? ???????????? ??????????????? ?????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top