131315 สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน  
Credit and Collection
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131315 สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน (Credit and Collection)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ณฐพล  กิตติอัมพานนท์
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     หลักและวิธีการพิจารณาให้สินเชื่อธุรกิจ ประเภทและวิ
วัตถุประสงค์     เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักการของการบริหารสินเชื่อในส่
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 ห้อง 10207 วันเสาร์ เวลา 9.00-12.00
    หมู่ 850 ห้อง 10201 วันเสาร์ เวลา 13.00-14.00
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ดูได้จากเอกสารประกอลการสอน
เกณฑ์การวัดผล     แบบอิงเกณฑ์ และกลุ่ม
การประเมินผลการเรียน     สอบกลางภาค 30 %
    สอบปลายภาค 40 %
    รายงานพิเศษ 10 %
    รายงาน และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 10 %
    การเข้าห้องเรียน 10 %
    
การให้นิสิตเข้าพบ     สามารถ E-mail สอบถามได้ที่ natataphon_ku@yahoo.com
ข้อกำหนดในการเรียน     นิสิตต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
     นิสิตไม่ควรเข้าห้องสายเกินกว่า 15 นาที
    - นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    - นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนและเปิดโทรศัพท์ในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดคุณภาพ
    - นิสิตควรศึกษา วาสาร, หนังสือพิมพ์ ที่เกี่ยวกับ การเงินการธนาคาร เพิ่มเติม
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top