108112 เศรษฐศาสตร์มหภาค I  
Macroeconomics I
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 108112 เศรษฐศาสตร์มหภาค I (Macroeconomics I)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน รักสกุล  ชีวะโกเศรษฐ
วิชาพื้นฐาน ?????
คำอธิบายรายวิชา     ????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ????????? ?????????????????? ?????????????????? ????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????? ???????????????? ??????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1.?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????? ???????????????????????????
    2.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    3.??????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     ???? 800 ??????????? ???? 9.00-12.00 ?. ??? 10306
    ???? 850 ??????????? ???? 16.30-19.30 ?. ??? 6103
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     1.?????????????????????????????? 36 ???????????????????
    2.???????????????????????????????????????????????????????????
    3.?????????????????????????????????????????????????????
    4.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    5.??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top