108112 เศรษฐศาสตร์มหภาค I  
Macroeconomics I
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 108112 เศรษฐศาสตร์มหภาค I (Macroeconomics I)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน รักสกุล  ชีวะโกเศรษฐ
วิชาพื้นฐาน ไม่มี
คำอธิบายรายวิชา     วิธีการวัดรายได้ประชาชาติ ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดรายได้ประชาชาติ การเปลี่ยนแปลงรายได้ประชาชาติ วัฏจักรธุรกิจและการเคลื่อนไหวขึ้นลงในรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีและมาตรการของนโยบายการคลัง ระดับราคา การเงินและการธนาคาร การวิเคราะห์เงินตรา และการวิเคราะห์รายได้ การค้าและการเงินระหว่างประเทศ การว่างงานและเงินเฟ้อ ความจำเริญเติบโต และการพัฒนาเศรษฐกิจเปรียบเทียบ
วัตถุประสงค์     1.เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
    2.เพื่อให้นิสิตนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพในอนาคต
    3.เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับสูงต่อไป
    
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 ทุกวันอังคาร เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 10306
    หมู่ 850 ทุกวันอังคาร เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง 6103
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     1.นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงถึงจะมีสิทธิสอบ
    2.นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3.นิสิตต้องตรงต่อเวลามาสายจะไม่ได้รับการเช็คชื่อเข้าเรียน
    4.นิสิตต้องเข้าให้ตรงหมู่เรียนเว้นแต่มีเหตุอันควรที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเรียน
    5.นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top