753112 เศรษฐศาสตร์มหภาค  
Macroeconomics
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 753112 เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน รักสกุล  ชีวะโกเศรษฐ
วิชาพื้นฐาน ไม่มี
คำอธิบายรายวิชา     รายได้ประชาชาติ เงิน ดอกเบี้ย รายได้และรายจ่าย นโยบายการเงินและการคลัง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อุปสงค์รวม อุปทานรวม ดุลยภาพ ผลิตภัณฑ์และการเติบโต การบริโภคและการออม การลงทุน เงินตราในระบบเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ เงินฝืด การว่างงาน ดุลบัญชีเดินสะพัด การก่อหนี้ต่างประเทศ ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์     1.เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
    2.เพื่อให้นิสิตนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยน์ต่อวิชาชีพในอนาคต
    3.เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับสูงต่อไป
    
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top