999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
Thai Language for Communication
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน สุรีย์รัตน์  บำรุงสุข
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     ภาษาไทยในการสื่อสาร ความคิดกับการใช้ภาษา ภาษากับสังคมและการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
วัตถุประสงค์     เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสาร การใช้ภาษาไทยสามารถใช้ภาษาไทยติดต่อสื่อสารในสังคม
วัน/เวลา/สถานที่     ทุกวันอังคารห้อง 1101
    หมู่ 800 เวลา 9 - 12 น.
    หมู่ 850 เวลา 13 - 16 น.
    หมู่ 801 เวลา 16.30 - 19.30 น.
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จำหน่ายโดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเอกสารแบบฝึกหัด
    
เกณฑ์การวัดผล     คะแนนเก็บ 30 % ดังนี้
    - แบบฝึกหัด 10 %
    - กิจกรรมเสริมในชั้นเรียน 10 %
    - กิจกรรมการพูด 10 %
    คะแนนสอบ 70 % ดังนี้
    สอบกลางภาค 40 %
    สอบปลายภาค 30 %
    รวม 100 %
    
การประเมินผลการเรียน     A = 85 – 100 %
    B+ = 79 – 84 %
    B = 73 – 78 %
    C+ = 67 – 72 %
    C = 61 – 66 %
    D+ = 55 – 60 %
    D = 49 – 54 %
    F = ต่ำกว่า 49 %
    
การให้นิสิตเข้าพบ     ทุกวันอังคารห้อง 1101
    หรือ ติดต่อที่ fhumsrms@ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1. แต่งกายเข้าห้องเรียนถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
    2. หากจำเป็นต้องขาดเรียนควรแจ้งให้ผู้สอนทราบล่วงหน้า หรือมีจดหมายลา
    3. กรุณาเข้าไปดูเลขที่ และเขียนเลขทีทุกครั้งเมื่อส่งการบ้าน

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top