763313 การจัดการทางการตลาดในธุรกิจโรง  
Marketing Management for Hotel
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 763313 การจัดการทางการตลาดในธุรกิจโรง (Marketing Management for Hotel)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน จิตต์โสภิณ  มีระเกตุ
วิชาพื้นฐาน 758111 หลักการตลาด Principles of Marketing
คำอธิบายรายวิชา     การจัดการการตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว การวางแผนกลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์ โอกาสทางการตลาด การจัดการสารสนเทศการตลาด การวัดอุปสงค์ของตลาดบริการ การพัฒนากลยุทธ์การตลาด โปรแกรมทางการตลาด การจัดองค์การ การประเมินผล และการควบคุมกิจกรรมทางการตลาด การวิเคราะห์ปัญหาทางตลาดและกรณีศึกษาในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการ
วัตถุประสงค์     •เพื่อให้นิสิตเข้าใจ และสามารถอธิบายได้ถึงลักษณะ ขอบเขต และความสำคัญของการตลาดโรงแรมและการท่องเที่ยว
    •เพื่อให้นิสิตเข้าใจ ปัญหาและสามารถอธิบายขั้นตอนทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวในปัจจุบัน
    •เพื่อให้นิสิตสามารถอธิบายและนำเครื่องมือทางการตลาดไปใช้ในธุรกิจโรงแรม
    •เพื่อให้นิสิตสามารถอธิบายถึงการใช้เครื่องมือทางการตลาดของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน
    •เพื่อให้นิสิตสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพและกล้าแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับบทเรียน
    
วัน/เวลา/สถานที่     วันจันทร์ หมู่ 800 เวลา 9.00-12.00 น.
    วันอังคาร หมู่ 800 เวลา 13.00-16.00 น.
    วันอังคาร หมู่ 850 เวลา 16.30-19.30 น.
    วันพุธ หมู่ 850 เวลา 16.30 – 19.30 น.
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
    1. Philip Kotler,John Bowen,James Makens. Marketing for Hospitality and Tourism Prentice Hall Inc.
    2. Alastair M.Morrison . Hospitality and Tourism Marketing. Delmar Thomson Learning.
    3. Lewis Chambers. Marketing Leadership in Hospitality .Wiley&sons Inc.
    4.เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการการตลาดในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
เกณฑ์การวัดผล     คะแนนรวม โดยพิจารณาคะแนนจากเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
การประเมินผลการเรียน     1. สอบกลางภาค ร้อยละ 35
    2. สอบปลายภาค ร้อยละ 25
    3. ถกแถลงกรณีศึกษา (กลุ่ม) ร้อยละ 10
    4. สอบย่อยข่าว ร้อยละ 10
    5. รายงาน (กลุ่มและการนำเสนอ) ร้อยละ 20
    
การให้นิสิตเข้าพบ     วันอังคาร เวลา 9.00 – 12.00 น.และเมื่อจบการบรรยายในแต่ละครั้ง
ข้อกำหนดในการเรียน     •ส่งส่วนที่ 1 วันที่ 24 มิถุนายน 2556
    - ส่งข้อมูลเบื้องต้น (ชื่อสถานประกอบการ ชื่อเจ้าของ การบริหารงาน ขนาด คู่แข่ง)
    •ส่งโครงร่างรายงานส่วนที่ 2 วันที่ 15 กรกฎาคม 2556
    - สืบค้นข้อมูลงานวิจัย หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เลือก ( ข่าว ข้อมูลทุติยภมิ)
    •ส่งโครงร่างรายงานส่วนที่ 3วันที่ 12 สิงหาคม 2556
    - วิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลและเนื้อหาจากที่นิสิตเรียนถึงเนื้อหาวิชาช่วงการสอบกลางภาค
    •รายงานฉบับสมบูรณ์ วันที่ 9 กันยายน 2556
    การส่งงาน : เขียนรายชื่อ เลขประจำตัวสมาชิกทั้งหมด และบันทึก stamp วันที่ส่งรายงาน ที่ปกที่ห้องคณะ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top