355112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II  
Foundation English II
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 355112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II (Foundation English II)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ภัสรา  พงษ์สุขเวชกุล
วิชาพื้นฐาน 01355111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Fundamental English I) หรือกำหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา     โครงสร้างที่สำคัญของภาษา ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้ประสานสัมพันธ์กันทั้ง 4 ทักษะ เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อความหมายได้โดยถูกต้อง ในระดับที่มีความยากขึ้น
    
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงโครงสร้างที่สำคัญของภาษาอังกฤษในระดับยากขึ้น
    2. เพื่อให้นิสิตฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
    3. เพื่อให้นิสิตมีความสามารถในการสื่อความหมายโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
    
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่เรียน 800 วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้อง 10204
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. ตำรา เรื่อง Fundamental English II ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
    2. หนังสืออ่านนอกเวลา Inventions that Changed the World สำนักพิมพ์ Pearson
    3. หนังสือฝึกทักษะการฟัง Impact Listening 2 ของสำนักพิมพ์ Pearson
    
เกณฑ์การวัดผล     1. ในชั้นเรียน 40 คะแนน
    - งานกลุ่ม 20 คะแนน ได้แก่ การสอบย่อย 10 คะแนน และการทำรายงาน 10 คะแนน
    - งานเดี่ยว 10 คะแนน
    - การมีส่วนร่วมทำกิจกรรมในชั้นเรียน 10 คะแนน
    2. สอบข้อเขียนกลางภาค 25 คะแนน
    3. สอบปลายภาค 35 คะแนน
    - ข้อเขียน
    - การฟัง
    - หนังสืออ่านนอกเวลา
    
การประเมินผลการเรียน     พิจารณาจากคะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ดังนี้
    คะแนน แต้มระดับคะแนน ระดับคะแนน
     80 - 100 4.0 A
     75 - 79 3.5 B+
     70 – 74 3.0 B
     65 – 69 2.5 C+
     60 – 64 2.0 C
     55 - 59 1.5 D+
     50 - 54 1.0 D
     ต่ำกว่า 50 0 F
    
การให้นิสิตเข้าพบ     ห้องพักอาจารย์ 10435 อีเมล์ patsara@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top