1134312 การจัดการการขาย  
Sales Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 1134312 การจัดการการขาย (Sales Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ภูวาเดช  โหราเรือง
วิชาพื้นฐาน 01134111 ???????????
คำอธิบายรายวิชา     ??????????????????????? ???????????? ?????????????? ????????????????? ??????????? ??????????? ??????????????? ???????????????????? ?????????????????????????? ???????????? ??? ??????????????? ???????????? ??????? ????????????????????? ???????????? ??? ????????????
วัตถุประสงค์     1.?????????????????????????????????????????????????????
    2.???????????????????????????????????? ?????? ??????????????????
    3.??????????????? ??????? ??? ???????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     ???? 800 ???????? ???? 09.30-12.30 ?. ??? 10208
    
    ???? 850 ???????? ???? 16.30 ?. – 19.30 ?. ??? 17205
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     12.1??????????????????
     12.1.1 Thomas Ingram. 2006. Sales Management. CO: Thomson.
     12.1.2 Grant Stewart. 2000. Successful Sales Management. UK: Prentice Hall.
     12.1.3 Johnston, Marchall. 2006. Sales Force Management. NY: Mc Graw Hill.
     12.1.4 Spiro, Stanton, Rich. 2003. Management of a Sales Force. NY: Mc Graw Hill.
    12.2 ???? ???? ????????????
     12.2.1 ?????????????????? “????????????????????” ?? ???????? ????????????
     12.2.2 ?????????????????? “Effective Sales Management” ?? Tom Johnson
    
เกณฑ์การวัดผล     1. ????? ?????? 25
    2. ???????????????????????? ?????? 15
    3. ????????? ?????? 30
    4. ?????????? ?????? 30
การประเมินผลการเรียน     ?????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ??????????? ???? 13.00-16.00 ?. ??? 10413
ข้อกำหนดในการเรียน     1.?????????????????????????????? 36 ??????
    2.?????????????????????????????????????????????????? ?????????
    3.??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top