1134312 การจัดการการขาย  
Sales Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 1134312 การจัดการการขาย (Sales Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ภูวาเดช  โหราเรือง
วิชาพื้นฐาน 01134111 หลักการตลาด
คำอธิบายรายวิชา     ลักษณะของการจัดการการขาย การจัดองค์การ การกำหนดนโยบาย การสรรหาพนักงานขาย การรับสมัคร การคัดเลือก การให้ค่าตอบแทน การสร้างขวัญและกำลังใจ การวางแผนและวิเคราะห์การขาย การประเมินผล และ การควบคุมการขาย โควต้าการขาย งบประมาณ และค่าใช้จ่ายทางการขาย การประเมินผล และ ควบคุมการขาย
วัตถุประสงค์     1.เพื่อให้นิสิตทราบแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการขาย
    2.เพื่อทราบถึงแนวทางในการบริหารหน่วยงานขาย ตลอดจน การบูรณาการกลยุทธ์
    3.เพื่อทราบถึงบทบาท หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของผู้จัดการฝ่ายขาย
    
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันอังคาร เวลา 09.30-12.30 น. ห้อง 10208
    
    หมู่ 850 วันศุกร์ เวลา 16.30 น. – 19.30 น. ห้อง 17205
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     12.1ตำราหรือเอกสารหลัก
     12.1.1 Thomas Ingram. 2006. Sales Management. CO: Thomson.
     12.1.2 Grant Stewart. 2000. Successful Sales Management. UK: Prentice Hall.
     12.1.3 Johnston, Marchall. 2006. Sales Force Management. NY: Mc Graw Hill.
     12.1.4 Spiro, Stanton, Rich. 2003. Management of a Sales Force. NY: Mc Graw Hill.
    12.2 ตำรา หรือ เอกสารประกอบ
     12.2.1 หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค “สุดยอดการวางแผนการขาย” ของ อนุวัฒน์ มลายอริศูนย์
     12.2.2 หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค “Effective Sales Management” ของ Tom Johnson
    
เกณฑ์การวัดผล     1. รายงาน ร้อยละ 25
    2. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ร้อยละ 15
    3. สอบกลางภาค ร้อยละ 30
    4. สอบปลายภาค ร้อยละ 30
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัย
การให้นิสิตเข้าพบ     วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 10413
ข้อกำหนดในการเรียน     1.นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2.นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า ชั้นเรียน
    3.นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top