762331 เศรษฐศาสตร์ระดับโลก  
Global Economics
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 762331 เศรษฐศาสตร์ระดับโลก (Global Economics)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน จุมพฏ  บริราช
วิชาพื้นฐาน 753112 Macroeconomics
คำอธิบายรายวิชา     To introduce international trade theories, economic growth, factors in economic movement, international trade policies, the balance of payment, foreign exchange rate, applications of international economic principles and theories.
วัตถุประสงค์     On completion of this course, students should be able to:
    • Understand the fundamental international economic concepts and theories;
    • Explain the bases for trade, composition of trade, gains from trade and economic growth;
    • Understand the effects of various government policies on international trade and factor movements;
    • Analyze the causes and consequences of international economic integration;
    • Explain the structure and changes in the balance of payment;
    • Examine current trends in international economic issues.
    
วัน/เวลา/สถานที่     Group 800: Friday 13.00-16.00 Room 10309
    Group 801: Tuesday 13.00-16.00 Room 10309
    Group 850: Friday 16.30-19.30 Room 10309
    Group 851: Tuesday 16.30-19.30 Room 10309
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     Main Text:
     Pugel, T. A. (2009), International Economics, 14th edition, McGraw-Hill/Irwin, New York, NY.
     Supplementary References:
     Carbaugh, R. A. (2009), International Economics, 12th edition, South-Western Cengage Learning, Mason, OH
     Salvatore, D. (2010), Introduction to International Economics, 2nd edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ.
เกณฑ์การวัดผล     • Class Attendance and Participation 10%
    • Midterm Examination 30%
    • Group Assignment 20%
    • Group Presentation 5%
    • Final Examination 35%
    
การประเมินผลการเรียน     Standard grading approach:
    A (80-100%), B+ (75-79%), B (70-74%), C+ (65-69%), C (60-64%), D+ (55-59%), D (50-54%),
    F (below 49%)
การให้นิสิตเข้าพบ     Tuesday and Thursday 9:00-11:00
ข้อกำหนดในการเรียน     Bring calculators every class

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top