132314 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  
Environment of Business
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 132314 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Environment of Business)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน จุมพฏ  บริราช
วิชาพื้นฐาน 132111 Principles of Management
คำอธิบายรายวิชา     The challenges of globalization have increased the complexity of business environment. Business organizations are heavily influenced by external environment. The environmental frameworks are in the contexts of social and cultural, political and legal, economic, ethical, and operating environments.
วัตถุประสงค์     On completion of this course, students should be able to:
    • Understand the nature of business organizations and their external and internal environments;
    • Explain the contexts of business environment;
    • Understand the structures of firms and their industry;
    • Understand the market systems in which firms operate;
    • Examine current issues in international business environment.
    
วัน/เวลา/สถานที่     Group 800: Thu 13-16 Room 10202
    Group 850: Mon 16.3-19.3 Room 9302
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน      Main Text:
     Worthington, I. and Britton, C. (2009) The Business Environment, 6th edition, Pearson Education Limited.
     Brooks, I., Weatherston, J. and Wilkinson, G. (2004), The International Business Environment, Harlow: Prentice-Hall.
     Supplementary References:
     Ball, D., McCulloch, W., Frantz, P., Geringer, M. and Minor, M. (2002), International Business: The Challenge of Global Competition, McGraw-Hill/Irwin.
     Daniels, J. D. and Radebaugh, L. H. (2001) International Business: Environments and Operations, 9th edition, Prentice-Hall, Inc.
    
เกณฑ์การวัดผล     Course Assessments:
    • Class Attendance and Participation 5%
    • Midterm Examination 30%
    • Group Assignment 25%
    • Final Examination 40%
    
การประเมินผลการเรียน     Standard grading approach:
    A (80-100%), B+ (75-79%), B (70-74%), C+ (65-69%), C (60-64%), D+ (55-59%), D (50-54%),
    F (below 49%)
การให้นิสิตเข้าพบ      Tuesday and Wednesday 9:00-11:00 and 14:00-16:30
ข้อกำหนดในการเรียน     

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top