132344 กฎหมายธุรกิจเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค  
Business law on consumer protection
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 132344 กฎหมายธุรกิจเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค (Business law on consumer protection)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พรทิวา  วิจิตรโกเมน
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     กฎหมายธุรกิจว่าด้วยความรับผิดชอบของผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการต่อผู้บริโภค สิทธิของผู้บริโภค การควบคุมการโฆษณา การควบคุมฉลากสินค้า การควบคุมราคา การควบคุมมาตรฐานสินค้า การป้องกัน
    การผูกขาด การส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมทางธุรกิจ การคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับสินค้าเฉพาะอย่าง
    
วัตถุประสงค์     (1) เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงความสำคัญ บทบาท และผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีต่อภาคธุรกิจ ทั้งในด้านการควบคุมธุรกิจบางประเภท และการการส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม
    (2) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดตามกฎหมายของภาคธุรกิจต่อผู้บริโภค รวมถึงสามารถปรับใช้ความรู้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในการจัดการและวางแผนธุรกิจได้
    (3) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักที่จะรักษาสิทธิผู้บริโภคของตน รวมถึงกระบวนการเรียกร้องสิทธิผู้บริโภค บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    
วัน/เวลา/สถานที่     
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ดูรายละเอียดได้จาก Course Syllabus
เกณฑ์การวัดผล     ดูรายละเอียดได้จาก Course Syllabus
การประเมินผลการเรียน     ดูรายละเอียดได้จาก Course Syllabus
การให้นิสิตเข้าพบ     ***อนุญาตให้เข้าพบเฉพาะนิสิตที่แต่งกายถูกระเบียบเท่านั้น***
    
ข้อกำหนดในการเรียน     ดูรายละเอียดได้จาก Course Syllabus

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top