132142 ธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฏหมาย  
Business and Legal Environment
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 132142 ธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฏหมาย (Business and Legal Environment)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พรทิวา  วิจิตรโกเมน
วิชาพื้นฐาน -
คำอธิบายรายวิชา     สภาพแวดล้อมทางกฎหมายในการประกอบธุรกิจ ความหมายที่มา และประเภทของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมการระงับข้อพิพาท โดยศาลและอนุญาโตตุลาการนอกศาล ความรับผิดทางกฎหมายของธุรกิจในด้านต่างๆ
    
วัตถุประสงค์     (1) เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงความสำคัญและบทบาทของกฎหมายต่อการประกอบธุรกิจในปัจจุบันทั้งในแง่การควบคุมและการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
    (2) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายธุรกิจ ความรับผิดในด้านต่างๆ ของผู้ประกอบการ กระบวนการยุติธรรมและการระงับข้อพิพาท รวมถึงเงื่อนไขด้านกฎหมายสำหรับการประกอบธุรกิจบางประเภท
    (3) เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการปรับใช้ความรู้กฎหมายในกระบวนการจัดการและวางแผนธุรกิจ และมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย
    
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     อาจารย์เป็นผู้จัดเตรียม
เกณฑ์การวัดผล     ดูรายละเอียดใน Course Syllabus
การประเมินผลการเรียน     ดูรายละเอียดใน Course Syllabus
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     ดูรายละเอียดใน Course Syllabus

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top