763342 การจัดการงานจัดเลี้ยง  
Catering Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 763342 การจัดการงานจัดเลี้ยง (Catering Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน จารุเจต  ตั้งสุข
วิชาพื้นฐาน Introduction to Business
คำอธิบายรายวิชา     ?????????????????? ??????????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????? ????????????????? ????????????????? ??????????????? ??????????????
    
    
วัตถุประสงค์     1)????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????????
    2)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    3)?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    4)?????????????????????????????????????????????????????????????
    5)????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    6)?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????????????????????????
    7)??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     ???????? 763342 ???? 800 ??????
    ???? 16.30-19.30 ?. ??? 1405
    
    ???????? 736642 ???? 850 ????????
    ???? 13.00-16.00 ?. ??? 1405
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1)????????????????????????????????????????? ????????????????? ??????????????????????
    ???????? ???????
    2) ?????????????? ??????????? ?????? ???????? . ?. ??????????? 2551
    3) ????????????????? ??????????????.
    ????? ??????? ??????????????? 2546
    4) ????????????????. ?????? ??????????? ???????????????????????????????? ???????? ??????? 2548
     5) ???????????????? . ????? ???????. ?????????????????????????? 2544
    6) Hotel Catering. Patti J and John M. John Wiley & Sons, Inc. University of Nevada, Las Vegas 1991
    
    
เกณฑ์การวัดผล     ??????????????????????????????????????? 10%
    
    ?????????????????????????????? 20%
    
    ???????????? 30%
    
    ????????????? 40%
    
    
    
การประเมินผลการเรียน     
    
    ????????????????????????????????????
    
    
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top