763342 การจัดการงานจัดเลี้ยง  
Catering Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 763342 การจัดการงานจัดเลี้ยง (Catering Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน จารุเจต  ตั้งสุข
วิชาพื้นฐาน Introduction to Business
คำอธิบายรายวิชา     พัฒนาการงานจัดเลี้ยง ประเภทและรูปแบบการจัดงาน การออกแบบรายการอาหารและเครื่องดื่ม การคำนวณปริมาณอาหาร การควบคุมความสะอาดและความปลอดภัย การออกแบบตกแต่งสถานที่ และรูปแบบการจัดงาน การขายและการรับจอง การจัดการต้นทุน การวางแผนกำลังคน
    
    
วัตถุประสงค์     1)เพื่อให้เข้าใจถึงความเป็นมา ความหมาย องค์ประกอบที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการจัดการงานเลี้ยง
    2)เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะเบื้องต้นทางการตลาดและการวางแผนธุรกิจขอการจัดการธุรกิจการจัดการงานเลี้ยงในปัจจุบัน
    3)เพื่อให้เข้าใจถึงโครงสร้างของแผนกจัดเลี้ยงและหน้าที่ต่างๆของพนักงานตลอดจนความสัมพันธ์ของแผนกจัดเลี้ยงกับแผนกอื่นๆในโรงแรม
    4)เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบการจัดงานของห้องจัดเลี้ยงชนิดต่างๆงและการตกแต่ง
    5)เพื่อให้เข้าใจถึงการวางแผนในการปฏิบัติงานและการให้บริการของพนักงานฝ่ายจัดเลี้ยง
    6)เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานในด้านการทำงานเป็นกลุ่มและการสร้างความมีมนุษย์สัมพันธ์กันในสังคม และ รู้จักการปฏิบัติตนตามมารยาทสังคม
    7)เป็นการนำเอาความรู้ที่ได้ในสาขาวิชาที่เรียนมาทำการวิเคราะห์เปิดมุมมองต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนมามากขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในสายอาชีพด้านการโรงแรม
    
วัน/เวลา/สถานที่     รหัสวิชา 763342 หมู่ 800 วันพุธ
    เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง 1405
    
    รหัสวิชา 736642 หมู่ 850 วันศุกร์
    เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 1405
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1)เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการงานจัดเลี้ยง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    วิทยาเขต ศรีราชา
    2) ธุรกิจจัดเลี้ยง เสิร์ฟสะดวก รวยได้ ไม่จำกัด . ส. เอเชียนเพลส 2551
    3) การจัดการภัตตาคาร และการจัดเลี้ยง.
    ชลลดา มงคลวนิช มหาวิทยาลัยสยาม 2546
    4) การจัดเลี้ยงอาหาร. วรรณภา หวังนิพพานโต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขต โชติเวช 2548
     5) การจัดเลี้ยงอาหาร . รัชนี วรจินดา. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2544
    6) Hotel Catering. Patti J and John M. John Wiley & Sons, Inc. University of Nevada, Las Vegas 1991
    
    
เกณฑ์การวัดผล     การเข้าชั้นเรียนและมีส่วนร่วมในการเรียน 10%
    
    การนำเสนอหน้าชั้นเรียนและรายงาน 20%
    
    การสอบกลางภาค 30%
    
    การสอบปลายภาค 40%
    
    
    
การประเมินผลการเรียน     
    
    ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
    
    
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top