763345 การจัดการภัตตาคาร  
Restaurant Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 763345 การจัดการภัตตาคาร (Restaurant Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน จารุเจต  ตั้งสุข
วิชาพื้นฐาน 757111 ธุรกิจเบื้องต้น (Introduction to Business)
คำอธิบายรายวิชา     การจัดการธุรกิจภัตตาคาร การกำหนดเป้าหมาย การพัฒนาแผนธุรกิจ การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง การดำเนินธุรกิจ การออกแบบและการตกแต่ง การกำหนดรายการอาหารและราคา การควบคุมต้นทุนและการจัดสินค้าคงคลัง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และแนวโน้มอุตสาหกรรมภัตตาคาร
    
    
วัตถุประสงค์     1)เพื่อให้เข้าใจถึงความเป็นมา ความหมาย องค์ ประกอบที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจร้านอาหาร
    2)เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะเบื้องต้นทางการตลาดและการวางแผนธุรกิจของร้านอาหารในปัจจุบัน
    3)เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานในด้านการทำงานเป็นกลุ่มและการสร้างความมีมนุษย์สัมพันธ์ กันในสังคม และ รู้จักการปฏิบัติตนตามมารยาทสังคม
     4)เป็นการนำเอาความรู้ที่ได้ในสาขาวิชาที่เรียนมาทำการวิเคราะห์เปิดมุมมองต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดควาเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนมามากขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในสายอาชีพด้านการโรงแรม
    
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น.
    
    ห้อง 10301
    
    หมู่ 850 วันอังคาร เวลา 16.30-16.30 น.
    
    ห้อง 10301
    
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1) เอกสารประกอบการสอนวิชา การจัดการร้านอาหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    วิทยาเขต ศรีราชา 2553
    2) การบริการอาหารและเครื่องดื่ม. ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2544
    3) การจัดการภัตตาคารและการจัดเลี้ยง มหาวิทยาลัยสยาม 2546
    4) การจัดการภัตตาคาร ธนาเพลส แอนด์ กราฟฟิค จำกัด 2546
    5) อาหารและเครื่องดื่มและการบริการภัตตาคาร. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ 2546
    6) The Restaurant from concept to operation. John Wiley & Sons INC. USA .2001
     7) Restaurant Management, Customer, Operations, and Employees. Second Edition. Prentice Hall. Upper Saddle River. New Jersey 07458 .2001
    
เกณฑ์การวัดผล     การเข้าชั้นเรียนและมีส่วนร่วมในการเรียน 10%
    
    การนำเสนอหน้าชั้นเรียนและรายงาน 20%
    
    การสอบกลางภาค 30%
    
    การสอบปลายภาค 40%
    
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top