760441 การจัดการการควบคุม  
Control Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 760441 การจัดการการควบคุม (Control Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน สมบูรณ์  สารพัด
วิชาพื้นฐาน 760323 การบัญชีบริหารขั้นสูง (Advanced Managerial Accounting)
คำอธิบายรายวิชา     แนวคิดบัญชีบริหารทางด้านการควบคุม การจำแนกความแตกต่างระหว่างการป้องกัน การตรวจสอบและการแก้ไข สภาพแวดล้อมขององค์กรที่มีการควบคุมภายใน ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมและการประเมินความเสี่ยง
    
    
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดบัญชีบริหารทางด้านการควบคุม
    2. เพื่อให้นิสิตสามารถจำแนกความแตกต่างระหว่างการป้องกัน การตรวจสอบ และการแก้ไข
    3. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมและการประเมินความเสี่ยง
    4. เพื่อให้นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการศึกษา ค้นคว้า มีความรับผิดชอบและกล้าแสดงความคิดเห็น
    
วัน/เวลา/สถานที่     กลุ่ม 800, 830 วันอังคาร เวลา 8.00 - 12. 00
    กลุ่ม 850, 830 วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 12.00
    ทั้งสองกลุ่มเรียนห้อง 10203
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     เอกสารประกอบการสอนหลัก
     สมบูรณ์ สาระพัด. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการการควบคุม. คณะวิทยาการจัดการ มก.ศรีราชา. 2553.
    เอกสารประกอบอื่น ๆ
    จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชนะ และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. 2551. การควบคุมและการตรจสอบภายใน.กทม.หจก.ทีพีเอ็น เพรส.
    อุษณา ภัทรมนตรี. 2552. การตรวจสอบภายในสมัยใหม่. กทม. มปท.
    สุภาพรรณ รัตนาภรณ์, การบัญชีโรงแรม : หลักการบัญชีและเทคนิคการควบคุม, พิมพ์ครั้งที่ 2, บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ, 2544.
    ชูศรี เที้ยศิริเพชร, การบัญชีโรงแรม : ระบบบัญชีและการควบคุม, พิมพ์ครั้งที่ 1, หจก.สำนักพิมพ์ตรัสวิน (ซิลค์เวอร์มบุคส์), เชียงใหม่, 2545.
    
    
เกณฑ์การวัดผล     อิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่มตามความเหมาะสม
    ใช้ระบบ letter grade (A...F)
การประเมินผลการเรียน     1.คะแนนการวัดพฤติกรรมการเรียนรู้และความรับผิดชอบรายบุคคลซึ่งจะพิจารณาจากงานที่มอบหมายที่ให้ทำเป็นการบ้านและหรือทำในชั้นเรียน ร้อยละ 10
    2. คะแนนการวัดพฤติกรรรมการเรียนรู้และความรับผิดชอบที่มีต่อกลุ่มร้อยละ 20
    3. คะแนนรายงานประจำภาคการศึกษาดังมีรายละเอียดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 16 ร้อยละ 30
    4. คะแนนทดสอบปลายภาคเพื่อวัดความรู้แบบรวบยอดครั้งเดียวตอนปลายภาคร้อยละ 40
    (ไม่มีการสอบระหว่างภาค)
    หมายเหตุ มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
การให้นิสิตเข้าพบ     วันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00
    (ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า) ห้อง 448
    โทร 038-353-830-40 ต่อ 448
    อีเมล์ fmssbs@src.ku.ac.th
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1.นิสิตต้องมีส่วนร่วมในการเข้าชั้นเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด (เข้าเรียนอย่างน้อย 12 ครั้ง และต้องไม่เข้าสายเกินกว่า 15 นาที) ทั้งนี้เพื่อให้มีสิทธิในการเข้าสอบกลางภาคและสอบไล่
    2.นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3.นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนหรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการทำลายบรรยากาศการเรียนการสอน
    4.การส่งงานจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนิสิตส่งงานภายในเวลาที่กำหนดและส่งงานครบตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละครั้ง
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top