762432 อุตสาหกรรมและการค้าในเอเชีย  
Industry and Trade in Asia
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 762432 อุตสาหกรรมและการค้าในเอเชีย (Industry and Trade in Asia)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ศิริวรรณ  ไชยสูรยกานต์
วิชาพื้นฐาน -
คำอธิบายรายวิชา     ??????????????????????????????????????
    ??????? 2 ????????????????????????? ???????
    ??????????????????? ??????????????????
    ???????????????? ??????????????????????????
    ???????????????? ????????????? ??????????
    ?????? ?????????????????????
วัตถุประสงค์     1) ??????????????????????????????????????????????? ?????
    ?????????????????????????????????????? ????????
    ????? ????????????
    2) ????????????????????????????????????????????????
    ???????????????????????????????????????????????
    ?????????????????????????????
    3) ??????????????????????????????? ?????? ????????
    ???????????????????? ????????????????????
    ??????? ???????????????????????????????????
    ???????????
วัน/เวลา/สถานที่     ????? 800: ????????? ???? 13.00-16.00 ?. ??? 5203
    ????? 850: ???????? ???? 09.00-12.0 ?. ??? 10302
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     - ?????????????????????? 762432 ?????????????
    ?????????????? ??????????? 2 ?????????? 2553
    ??? ??????????????? ????????????
    - Carbaugh B, International Economics, 11th ed,
    Thomson.
    - Pashigian B.P, Price Theory and Applications,
    McGraw-hill
เกณฑ์การวัดผล     Class attendant and participation 5%
    Group / Individual assignments 30%
    Midterm Examination 30%
    Final Examination 35%
     Total 100%
การประเมินผลการเรียน     ???????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ???????? ???? 14.00-16.00 ?.
    ?????? ???? 09.30-11.30 ?.
    ????????? ???? 14.00-16.00 ?.
    ??????????????????????
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ????????????????????????????????????????????
    2. ?????????????????????????????? 36 ??????
    3. ???????????????????????????????????????????????????????????
    4. ?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
    5. ?????????????????????????? ????????????? ?????? ????????????????????????????????????????????????? (E-learning) ??????????????????????? ??????????????????????????????????????
    6. ????????????????????????????? ??????????????????????????? ??????????? ?????? ?????? ?????? ???/???? ??????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????? 0 ?????
    7. ????????? ??????????????????????????????????? 1 ???????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top