762432 อุตสาหกรรมและการค้าในเอเชีย  
Industry and Trade in Asia
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 762432 อุตสาหกรรมและการค้าในเอเชีย (Industry and Trade in Asia)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ศิริวรรณ  ไชยสูรยกานต์
วิชาพื้นฐาน -
คำอธิบายรายวิชา     การพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าหลังสงครามโลก
    ครั้งที่ 2 การเติบโตทางเศรษฐกิจเอเชีย โครงสร้าง
    อุตสาหกรรมและการค้า นโยบายและแนวโน้มทาง
    เศรษฐกิจเชิงมหภาค การวิเคราะห์เปรียบเทียบการ
    เติบโตทางเศรษฐกิจ บทบาทของภาครัฐ อุตสาหกรรม
    การค้า ตลอดจนการลงทุนในเอเชีย
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี
    เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ และทฤษฎี
    อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    2) เพื่อให้นิสิตมีความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์
    ใช้ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานใน
    ธุรกิจในระดับภูมิภาคเอเชียได้
    3) เพื่อให้นิสิตมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ เรียนรู้
    ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการทำงาน
    เป็นทีม และมีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมี
    ประสิทธิภาพ
วัน/เวลา/สถานที่     กลุ่ม 800: วันพฤหัสฯ เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 5203
    กลุ่ม 850: วันอังคาร เวลา 09.00-12.0 น. ห้อง 10302
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     - เอกสารประกอบการสอนวิชา 762432 อุตสาหกรรมและ
    การค้าในเอเชีย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
    โดย อาจารย์ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์
    - Carbaugh B, International Economics, 11th ed,
    Thomson.
    - Pashigian B.P, Price Theory and Applications,
    McGraw-hill
เกณฑ์การวัดผล     Class attendant and participation 5%
    Group / Individual assignments 30%
    Midterm Examination 30%
    Final Examination 35%
     Total 100%
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม
การให้นิสิตเข้าพบ     วันอังคาร เวลา 14.00-16.00 น.
    วันพุธ เวลา 09.30-11.30 น.
    วันพฤหัสฯ เวลา 14.00-16.00 น.
    และตามนัดเป็นรายกรณีไป
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตที่มาสายจะไม่ได้รับการเช็คชื่อเข้าเรียน
    2. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    3. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    4. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอน อันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดคุณภาพ
    5. นิสิตต้องหมั่นเข้าไปตรวจสอบ ติดตามข่าวสาร ข้อมูล และเนื้อหาการเรียนการสอนในระบบบริหารจัดการรายวิชา (E-learning) อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ก่อนการเรียนการสอนในสัปดาห์ถัดไปทุกครั้ง
    6. สำหรับงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำ หากนิสิตได้ทำการคัดลอกมาจาก เพื่อนนิสิต หนังสือ วารสาร บทความ และ/หรือ จากแหล่งอินเทอร์เน็ต โดยไม่ได้รับการเรียบเรียงใหม่ด้วยตัวนิสิตเอง อาจารย์ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการ ปรับคะแนนเป็น 0 คะแนน
    7. การส่งใบลา อนุญาตให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 อาทิตย์

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top