764321 การจัดหาและการจัดซื้อในห่วงโซ่อุปทาน  
Procurement and Purchasing in Supply Chain
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 764321 การจัดหาและการจัดซื้อในห่วงโซ่อุปทาน (Procurement and Purchasing in Supply Chain)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ศิริวรรณ  ไชยสูรยกานต์
วิชาพื้นฐาน 761111 หลักการผลิตและการดำเนินการ (Principles of Production and Operations)
คำอธิบายรายวิชา     การจัดการสินค้าคงคลังและศูนย์กระจายสินค้า การจัดการสินค้าคงคลังแบบหลายชั้น แบบจำลองการตัดสินใจสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง แบบจำลองตัวแบบระบบการจัดการสินค้าคงคลัง และบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบเครือข่ายและทำเลที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้า และกรณีศึกษา
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า และกลยุทธ์การกระจายสินค้าในห่วงโซ่อุปทาน
    2) เพื่อให้นิสิตมีความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานได้
    3) เพื่อให้นิสิตมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม และมีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่เรียน 800 - วันจันทร์ เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 1406
    หมู่เรียน 850 - วันจันทร์ เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง 1411
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ตาม Course Syllabus
เกณฑ์การวัดผล     อิงตามเกณฑ์และตามกลุ่ม
การประเมินผลการเรียน     1) Class attendant 150
    2) Class participation 150
    3) Group assignments*
     - Assignment I 150
     - Assignment II 150
     - Assignment III 900
    4) Midterm Examination 600
    5) Final Examination 900
การให้นิสิตเข้าพบ     - วันอังคาร ระหว่างเวลา 9.30 – 11.30 น. และ เวลา 13.30 – 16.30 น.
    - วันพุธ ระหว่างเวลา 9.30 – 11.30 น. หรือตามนัดหมายเป็นรายกรณี
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตที่มาสายเกินกว่าที่ตกลงกันไว้ จะไม่ได้รับการเช็คชื่อเข้าเรียน
    2. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    3. การส่งใบลาย้อนหลังในทุกกรณี อนุญาตให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์เท่านั้น
    4. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    5. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอน อันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดคุณภาพ
    6. นิสิตต้องหมั่นเข้าไปตรวจสอบ ติดตามข่าวสาร ข้อมูล และเนื้อหาการเรียนการสอนในระบบบริหารจัดการรายวิชา (E-learning) อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ก่อนการเรียนการสอนในสัปดาห์ถัดไปทุกครั้ง
    7. นิสิตสามารถเข้าไปตรวจสอบ ติดตามข้อมูล วิดิทัศน์และเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากการฝึกงานของรุ่นพี่ได้ที่ Wikispaces โดยการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของเว็ปไซด์นี้ และขอเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม KULogisticsIDM ได้
    8. การสอบถามข้อสงสัย การติดต่อเพื่อขอเข้าพบหรือกรณีอื่นๆ สามารถแจ้งผ่านทาง Facebook / Email / การฝากข้อความไว้ที่หน้าห้องพัก (10432)

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top