764321 การจัดหาและการจัดซื้อในห่วงโซ่อุปทาน  
Procurement and Purchasing in Supply Chain
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 764321 การจัดหาและการจัดซื้อในห่วงโซ่อุปทาน (Procurement and Purchasing in Supply Chain)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ศิริวรรณ  ไชยสูรยกานต์
วิชาพื้นฐาน 761111 ?????????????????????????? (Principles of Production and Operations)
คำอธิบายรายวิชา     ??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????
วัตถุประสงค์     1) ??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????? ???????????????????????????????????????
    2) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    3) ??????????????????????????????? ?????? ???????????????????????????? ??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ????????? 800 - ????????? ???? 9.00-12.00 ?. ??? 1406
    ????????? 850 - ????????? ???? 16.30-19.30 ?. ??? 1411
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ??? Course Syllabus
เกณฑ์การวัดผล     ?????????????????????
การประเมินผลการเรียน     1) Class attendant 150
    2) Class participation 150
    3) Group assignments*
     - Assignment I 150
     - Assignment II 150
     - Assignment III 900
    4) Midterm Examination 600
    5) Final Examination 900
การให้นิสิตเข้าพบ     - ???????? ?????????? 9.30 – 11.30 ?. ??? ???? 13.30 – 16.30 ?.
    - ?????? ?????????? 9.30 – 11.30 ?. ?????????????????????????
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ????????????????????????????????? ???????????????????????????????
    2. ?????????????????????????????? 36 ??????
    3. ????????????????????????? ??????????????????????????????????? 1 ???????????????
    4. ???????????????????????????????????????????????????????????
    5. ?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
    6. ?????????????????????????? ????????????? ?????? ????????????????????????????????????????????????? (E-learning) ??????????????????????? ??????????????????????????????????????
    7. ??????????????????????? ???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? Wikispaces ?????????????????????????????????????? ?????????????????????????? KULogisticsIDM ???
    8. ??????????????? ??????????????????????????????????? ?????????????? Facebook / Email / ????????????????????????????? (10432)

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top