762344 ระบบบัญชีระหว่างประเทศ  
International Accounting System
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 762344 ระบบบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting System)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ประไพพิศ  สวัสดิ์รัมย์
วิชาพื้นฐาน 760241 ???????????????????????????? (Accounting for Business Management)
คำอธิบายรายวิชา     ????????????? ???????????? ?????????? ??????????????????????????????????????? ????????????????????? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????? ????????????
    
วัตถุประสงค์     1. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    2. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
    3. ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
     ????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     - ???????? ???? 13.00 -16.00 ?. ????????? 800 ??? 10206
    - ??????????? ???? 16.30 -19.30 ?. ????????? 850 ??? 17203
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ???????? ????????????. ?????????????????????. ??????? : ????????????????????????????????, 2553.
เกณฑ์การวัดผล     10.1 ?????/???????????????????? ?????? 30
     10.2 ?????? ?????? 70
     - ????????????
     - ?????????????
    
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     - ??????????? ???? 09.00 - 16.00 ?. ????????????? 10442 ?????????????????? 2
     ??????? fmsppsr@src.ku.ac.th
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ?????????????????????????????? 36 ??????
    2. ???????????????????????????????????????????????????????????
    3. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top