762344 ระบบบัญชีระหว่างประเทศ  
International Accounting System
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 762344 ระบบบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting System)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ประไพพิศ  สวัสดิ์รัมย์
วิชาพื้นฐาน 760241 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ (Accounting for Business Management)
คำอธิบายรายวิชา     ความรู้ทั่วไป ความหลากหลาย ความแตกต่าง และความสอดคล้องกันของการบัญชีระหว่างประเทศ การจัดกลุ่มทางการบัญชี หลักการบัญชี การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของรายงานทางการเงินในแต่ละประเทศ การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ การบัญชีสำหรับราคาที่เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศ การภาษีอากรสำหรับบริษัทข้ามชาติ การสอบบัญชี และการประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งกรณีศึกษาและปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
    
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ทางด้านการบัญชีและการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ
    2. เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจระหว่างประเทศ
    3. เพื่อให้นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการศึกษา มีความรับผิดชอบและมีความกล้าแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่
     บทเรียนและเรื่องอื่นๆ
    
วัน/เวลา/สถานที่     - วันศุกร์ เวลา 13.00 -16.00 น. หมู่เรียน 800 ห้อง 10206
    - วันพฤหัสบดี เวลา 16.30 -19.30 น. หมู่เรียน 850 ห้อง 17203
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์. ระบบบัญชีระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553.
เกณฑ์การวัดผล     10.1 รายงาน/การเสนอรายงานหน้าชั้น ร้อยละ 30
     10.2 การสอบ ร้อยละ 70
     - การสอบกลางภาค
     - การสอบปลายภาค
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 16.00 น. ห้องพักอาจารย์ 10442 อาคารศูนย์เรียนรวม 2
     อีเมลล์ fmsppsr@src.ku.ac.th
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top