130101 การบัญชีทั่วไป  
General Accounting
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 130101 การบัญชีทั่วไป (General Accounting)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ธิญาดา  พิชญาศุภกุล
วิชาพื้นฐาน -
คำอธิบายรายวิชา     7. คำอธิบายรายวิชา (Course Description) :
     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการบัญชี การบันทึกข้อมูลและการจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่หวังผลกำไรและไม่หวังผลกำไร ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน การนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร วิธีการหาอัตราส่วนต่าง ๆ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงิน และงบแสดงการหมุนเวียนของเงินสด
    
วัตถุประสงค์     วัตถุประสงค์ของวิชา :
    1เพื่อให้นิสิตเข้าใจ หลักและวิธีการบัญชี สามารถบันทึกข้อมูลทางการบัญชีได้
    2เพื่อให้นิสิตสามารถจัดทำรายงานและนำเสนอข้อมูลทางการเงินได้
    3เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับต้นทุน และนำเสนอข้อมูลดังกล่าว ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานทั้งในด้านการวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจ
    4เพื่อให้นิสิตสามารถเชื่อมโยงวิชาการบัญชีทั่วไปเข้ากับสาขาวิชาการโรงแรมที่เรียนได้
    5เพื่อให้นิสิตกล้าแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับบทเรียนและเรื่องทั่ว ๆ ไป รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการศึกษาได้
    
วัน/เวลา/สถานที่     
    
    
    หมู่เรียน801 อังคาร / 9.00 – 12.00 น./17306 และ
    หมู่เรียน 800 อังคาร /16.30-19.30 /6101
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติม
    •การบัญชีทั่วไป โดย รศ. ดร.ธารินี พงษ์สุพัฒน์ (เกษตรศาสตร์)
    •การบัญชีขั้นต้น อ. นิตยา งามแดน (เกษตรศาสตร์)
    •บัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ ตามแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ อ.พัชนิจ เนาวพันธ์ (เกษตรศาสตร์)
    •การบัญชีบริหาร ดร. ศศิวิมล มีอำพล (เกษตรศาสตร์)
    •การบัญชีบริหาร อ. อดิศร เลาหวณิช และคณะ (สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
    •การบัญชีโรงแรม ระบบบัญชี และการควบคุม อ. ชูศรี เที้ยศิริเพชร (สำนักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม)
    •สไลด์ผ่านเว็บรายวิชา คณะวิทยาการจัดการ
    
เกณฑ์การวัดผล     การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
    การบ้าน และกรณีศึกษา ร้อยละ 10
    รายงานการวิเคราะห์งบการเงินธุรกิจ ร้อยละ 10
    สอบย่อย ครั้งที่ 1 ร้อยละ 10
    (การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ)
    สอบกลางภาค (รายการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาด,วงจรบัญชีสมบูรณ์แบบ) ร้อยละ 30
    สอบปลายภาค (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีต้นทุน,การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ- ร้อยละ 40
    กำไร,งบประมาณ, และการใช้ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ)
    
การประเมินผลการเรียน     
    ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     
    วัน/เวลา/สถานที่ วันพุธและพฤหัสบดี/9.00-12.00/10423 โทรศัพท์ 038-352-380 # 10423
    อีเมล์tiyadah_gift@hotmail.com
    
    
ข้อกำหนดในการเรียน     ข้อกำหนดในการเรียน :
    1นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
    2นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top