759211 การจัดการทางการเงิน  
Financial Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 759211 การจัดการทางการเงิน (Financial Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน สิตาภา  บัวเกษ
วิชาพื้นฐาน -
คำอธิบายรายวิชา     ????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ????????????? ????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????? ????????
วัตถุประสงค์     1. ????????????????????????????????????????????????????????????????????
    2. ????????????????????????????????????????????????? ?????? ???????????????? ???????????????????????
    3. ???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
    4. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     Brigham, and Eugene F., and Joel F. Houston, Essentials of Financial Management, 1st Asian edition, Cengage Learning Asia, 2007
เกณฑ์การวัดผล     1. ?????????? ?????? 10
    2. ?????? ?????? 90
    - ???????????? (?????? 45)
    - ????????????? (?????? 45)
    
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ???/????/?????? ??????????? ????????????????? 10436
    ???????? 038-352380#436
    ?????? sitapa@live.com
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ???????????????????????????? 36 ??????
    2. ????????????????????????????? 15 ????
    3. ???????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top