355351 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน  
English for Employment
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 355351 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน (English for Employment)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ปิยะดา  โล
วิชาพื้นฐาน 01355241 Listening-Speaking I
คำอธิบายรายวิชา     Listening, speaking, and writing based on the components of language necessary for job application for various careers and professions including strategies and techniques for job interviews and the completion of application forms.
    
วัตถุประสงค์     1)The students are able to use useful patterns and expressions related to job application and interviews.
    2)The students are able to write a proper CV.
    3)The students can write proper cover letters.
    4)The students are able to know meanings of the words related to job application.
    5)The students are able to respond in job interviews properly and with self-confidence.
    
วัน/เวลา/สถานที่     ???????? ???? 850 ???? 13.00-16.00 ?.
    ?????? ???? 800 ???? 16.30 - 19.30 ?.
    ??? 10212
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ??????????????????: ??????????? 01355351 English for Employment
    ????????????????????:
    1) Colm Downes. (2008). Cambridge English for Job-hunting. Cambridge: Cambridge University Press.
    2) ?????? ?????????. (2546). English for the Work Place. ???????: ??.???. ????.
    3) ????? ????????. (2542) English for Job Applications. ???????: ????????????????????????????.
    
เกณฑ์การวัดผล     1. ????????? ?????? 10
    2. ?????? ?????? 80
     2.1 ?????????????? (role play) ????? 5 ?????
     2.2 ?????????? 2 ???? ????? 10 ?????
     2.3 ???????????? ????? 30 ?????
     2.4 ????????????? ????? 35 ?????
    3. ????????????????????????????? ?????? 10
    
การประเมินผลการเรียน     ????????????????? ??????????????
     80 - 100 A
     75 – 79 B+
     70 – 74 B
     65 – 69 C+
     60 – 64 C
     55 – 59 D+
     50 – 54 D
     0 – 49 F
    
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     1.?????????????????????????????? 36 ??????
    2.???????????????????????????????????????????????????????????
    3.??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top