355351 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน  
English for Employment
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 355351 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน (English for Employment)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ปิยะดา  โล
วิชาพื้นฐาน 01355241 Listening-Speaking I
คำอธิบายรายวิชา     Listening, speaking, and writing based on the components of language necessary for job application for various careers and professions including strategies and techniques for job interviews and the completion of application forms.
    
วัตถุประสงค์     1)The students are able to use useful patterns and expressions related to job application and interviews.
    2)The students are able to write a proper CV.
    3)The students can write proper cover letters.
    4)The students are able to know meanings of the words related to job application.
    5)The students are able to respond in job interviews properly and with self-confidence.
    
วัน/เวลา/สถานที่     วันอังคาร หมู่ 850 เวลา 13.00-16.00 น.
    วันพุธ หมู่ 800 เวลา 16.30 - 19.30 น.
    ห้อง 10212
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ตำราหรือเอกสารหลัก: หนังสือเรียน 01355351 English for Employment
    ตำราหรือเอกสารประกอบ:
    1) Colm Downes. (2008). Cambridge English for Job-hunting. Cambridge: Cambridge University Press.
    2) ประเพศ ไกรจันทร์. (2546). English for the Work Place. กรุงเทพฯ: พี.เอส. เพรส.
    3) เอมอร ดิสปัญญา. (2542) English for Job Applications. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
    
เกณฑ์การวัดผล     1. การทำงานส่ง ร้อยละ 10
    2. การสอบ ร้อยละ 80
     2.1 การสอบสัมภาษณ์ (role play) จำนวน 5 คะแนน
     2.2 การสอบย่อย 2 ครั้ง จำนวน 10 คะแนน
     2.3 การสอบกลางภาค จำนวน 30 คะแนน
     2.4 การสอบปลายภาค จำนวน 35 คะแนน
    3. ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 10
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงเกณฑ์ เกณฑ์ที่ใช้คือ
     80 - 100 A
     75 – 79 B+
     70 – 74 B
     65 – 69 C+
     60 – 64 C
     55 – 59 D+
     50 – 54 D
     0 – 49 F
    
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     1.นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2.นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3.นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top