758341 การจัดการการตลาด  
Marketing Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 758341 การจัดการการตลาด (Marketing Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน นิภา  นิรุตติกุล
วิชาพื้นฐาน 01134211, 03758111 หลักการตลาด
คำอธิบายรายวิชา     แนวความคิดการจัดการทางการตลาด บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการการตลาด นโยบายและกลยุทธ์ของการจัดการด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุมและการจัดองค์การ แนวโน้มของการจัดการตลาดในอนาคต รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาและกรณีศึกษาทางการตลาด
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงบทบาทและความสำคัญของการจัดการการตลาด
    2) เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด และนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพได้จริง
    3) เพื่อฝึกทักษะในการทำงานร่วมกัน การสร้างสรรค์แผนการตลาดและการจัดทำแผนการตลาด ตลอดจนรูปแบบในการนำเสนอแผนการตลาด
    
วัน/เวลา/สถานที่     ดูรายละเอียดในประมวลการสอน
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ตำราหรือเอกสารหลัก
    1) เอกสารคำสอนการจัดการการตลาด ผศ.นิภา นิรุตติกุล
    ตำราหรือเอกสารประกอบ
    1) ตำราเอกสาร “การจัดการทางการตลาด” หรือ “การบริหารการตลาด”
    2) หนังสือพิมพ์ และวารสารทางการตลาด
    
เกณฑ์การวัดผล     9.1 รายงานเดี่ยว ร้อยละ 10
    9.2 ความสนใจเรียนอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 10
    9.3 แผนการตลาด ร้อยละ 20
    9.4 การนำเสนอผลงาน ร้อยละ 10
    9.4 การวิเคราะห์แผนการตลาด ร้อยละ 10
    9.5 การจัดกิจกรรมพิเศษ ร้อยละ 10
    9.6 สอบปลายภาค ร้อยละ 30
    
การประเมินผลการเรียน     การตัดคะแนนพิจารณาจากคะแนนกลุ่มและเกณฑ์
การให้นิสิตเข้าพบ     วันอังคาร เวลา 13.30-16.00 น.ห้อง 10445 (ขอให้นิสิตเขียนนัดพบที่หน้าห้องหรือนัดขอนัดพบทางเมล์)
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top