130172 การบัญชีเพื่อการจัดการ  
Management Accounting
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 130172 การบัญชีเพื่อการจัดการ (Management Accounting)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ธิญาดา  พิชญาศุภกุล
วิชาพื้นฐาน 130171 การบัญชีการเงิน (Financial of Accounting)
คำอธิบายรายวิชา      การพัฒนาข้อมูลทางการบัญชี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการควบคุมและการตัดสินใจ โดยการศึกษาข้อมูลทางกการบัญชีการเงินและการบัญชีต้นทุน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างรายการในงบการเงินตลอดจนการจัดทำงบประมาณและการวิเคราะห์เพื่อเลือกโครงการลงทุน
วัตถุประสงค์     1 เพื่อให้นิสิตเข้าใจ และสามารถอธิบายได้ถึงการบริหารข้อมูลทางการบัญชีและชนิดของต้นทุนต่าง ๆ
    2 เพื่อให้นิสิตสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุน และนำเสนอข้อมูลดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานทั้งในด้านการวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจ
    3 เพื่อให้นิสิตกล้าที่จะแสดงความเห็นทั้งในเรื่องเกี่ยวกับบทเรียนและเรื่องทั่วไป
วัน/เวลา/สถานที่     วันพุธ 13.00-16.00,16.30-19.30/17304
    
    
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน      พัชนิจ เนาวพันธ์ . บัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ ตามแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ . สำนักพิมพ์ มก . 2549
     เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนิจ เนาวพันธ์. เอกสารประกอบการสอนวิชาบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2552.
     สไลด์ผ่านเว็บรายวิชา คณะวิทยาการจัดการ
    
เกณฑ์การวัดผล     การบ้าน อภิปรายในชั้นเรียน และกรณีศึกษา ร้อยละ 10
    สอบย่อย ครั้งที่ 1 ร้อยละ 20
    สอบกลางภาค (ในตาราง) ร้อยละ 30
    สอบปลายภาค (ในตาราง) ร้อยละ 40
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     วันพุธและวันพฤหัสบดี 9.00 – 12.00 ห้อง 10423
    Tiyadah_gift@hotmail.com
    
ข้อกำหนดในการเรียน      นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
     นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
     นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top