760323 การบัญชีบริหารขั้นสูง  
Advanced Managerial Accounting
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 760323 การบัญชีบริหารขั้นสูง (Advanced Managerial Accounting)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ธิญาดา  พิชญาศุภกุล
วิชาพื้นฐาน 130321 การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting)
คำอธิบายรายวิชา     กรอบแนวคิดบัญชีบริหารและการควบคุม การจัดการทางด้านต้นทุน กลยุทธ์การจัดการทางด้านต้นทุนต่าง ๆ การวิเคราะห์ผลต่าง ระบบการจัดการต้นทุนร่วมสมัย การบริหารงานแบบกระจายอำนาจและการประเมินผลหน่วยธุรกิจ การกำหนดราคาโอน ระบบการประเมินผลและการให้ผลตอบแทน
วัตถุประสงค์      เพื่อให้นิสิตเข้าใจและสามารถใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อนำมาใช้ในการบริหารองค์กรอย่างเชี่ยวชาญมากขึ้น โดยการจัดการทางด้านต้นทุน การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี
     เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ : 2545)
    
วัน/เวลา/สถานที่     
    800 อังคาร / 08.00 – 10.00 น. / 10208
    800 อังคาร / 10.00 - 12.00 น. / 10208 850 พุธ /08.00 – 10.00 น. / 10210
    850 พุธ / 10.00 - 12.00 น. / 10210
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     *การบริหารต้นทุน โดย รศ. ดวงมณี โกมารทัต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
    *การบัญชีบริหาร โดย รศ. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
    *การบัญชีบริหาร ดร. ศศิวิมล มีอำพล (เกษตรศาสตร์)
    *การบริหารเชิงกลยุทธ์ รศ.ดร. สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน (บจ.เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า)
    *คู่มือการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดทำ BSC
    รศ. ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
    *การวิเคราะห์ต้นทุน รศ. ดร. ดนุชา คุณพนิชกิจ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
    *Managerial Accounting, Garrison and Noreen, 12 nd (2008) by Garrison and Noreen,Irwin McGraw-Hill.
    *Cost Management: A Strategic Emphasis, 3 nd (2007) by Edward Blocher, McGraw-Hill.
    *Accounting for decision making and control, 3 nd by Jerold L. Zimmerman, McGraw-Hill.
    *Cost Accounting, George Foster Madhav Rajanand and Christopher lttner,13 nd (2009) by Pearson Education, Inc.
    *บทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีบริหาร การบริหารเชิงกลยุทธ์ เช่น Strategic Finance,Management accounting , Strategic Management ฯลฯ
    *สไลด์ผ่านเว็บรายวิชา คณะวิทยาการจัดการ
    
เกณฑ์การวัดผล     การบ้านและกรณีศึกษา ร้อยละ 10
    รายงาน(กลุ่ม) ต้นทุนร่วมสมัยกับการประกอบธุรกิจ ร้อยละ 10
    สอบกลางภาคนอกตาราง(ระบบต้นทุนกิจกรรม) ร้อยละ 15
    สอบกลางภาคในตาราง ร้อยละ 25
    สอบปลายภาค ร้อยละ 40
    
การประเมินผลการเรียน     
    
    
    ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
    
การให้นิสิตเข้าพบ     
    
    
ข้อกำหนดในการเรียน      นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
     นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
     นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top